تحلیل زمین ساخت ترد تاقدیس مزدوران و ارتباط آن با گستره کپه­ داغ خاوری

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احسان صابری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل زمین ساخت ترد تاقدیس مزدوران و ارتباط آن با گستره کپه­ داغ خاوری

◊◊◊◊

احسان صابری1، مرتضی طالبیان2، محمدرضا قاسمی3، عباس بحرودی4

 

1- کارشناسی ارشد زمین ساخت پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

Ehsansaberi1365@gmail.com

2- دکتری زمین ساخت از دانشگاه کمبریج، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

Talebian@gsi-iran.org

3- دکتری زمین ساخت از دانشگاه اوتاوا، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

m.r.ghassemi@gsi.ir

4- دکتری زمین ساخت از دانشگاه ابسالا، استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران.

Bahroudi@ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

ناحیه آق دربند در 120 کیلومتری جنوب خاوری مشهد قرار دارد. در این پنجره فرسایشی سنگ های قدیمی پالئوزوئیک و تریاس با یک ناپیوستگی، توسط سنگ های ژوراسیک پوشیده شده اند. شواهد ساختاری در پنجره فرسایشی آق دربند مؤید شواهد کوهزایی سیمرین پیشین است تنها در این ناحیه در کل کپه داغ خاوری می توان سنگ­های با این سن را در سطح زمین دید. در قسمت شمالی این پنجره، یک سری گسل های امتداد لغز راست­بر با شیب به سوی شمال و هم جنوب وجود دارد که با استفاده از شواهد صحرایی و داده های زیر سطحی که برای نخستین بار در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، به نام گسل معدن نامگذاری شد. طول این گسل 55 کیلومتر و راستای گسل N60W است. بر پایه حرکت این گسله­، گل ساخت مثبت شکل گرفته و موجب چین خوردگی و گسل های راندگی در این گستره و متعاقب آن تشکیل تاقدیس مزدوران شده است.

به منظور تحقیق درباره سازوکار و تغییرات سبک چین­ خوردگی در محدوده مورد مطالعه، سه برش زمین شناسی منطقه ­ایی و نیز دو برش عرضی منفرد ترازمند از ساختمان تاقدیسی موجود در بخش­های مختلف منطقه مورد مطالعه ترسیم گردیده است. برش­های زمین­شناسی مذکور با استفاده از نیمرخ­های لرزه­ای بازتابی مدیریت اکتشاف شرکت نفت و برداشت­های انجام شده در جریان پیمایش­های صحرایی ترسیم گردیده است. بررسی این برش­های زمین شناسی و ترازمند کردن آنها، کوتاه­شدگی حدود 25 درصد را نشان می­دهد.

کلید واژه ها: زمینساخت مزدوران کپه­داغ تاقدیس آقدربند مشهد امتدادلغز گسلمعدن تکتونیک خراسان رضوى