هندسه تشکیل صفحات راندگی در پهنه فشارشی با استفاده از تکتونیک تجربی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هانی اسدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

  هندسه تشکیل صفحات راندگی در پهنه فشارشی با استفاده از تکتونیک تجربی

◊◊◊◊

هانی اسدی، کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان، honey_assadi@yahoo.com

سید سعید الرضا اسلامی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان، eslami@du.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 ساختار تشکیل صفحات راندگی، دارای هندسه مشخصی است که این نوع گسیختگی را در دسته بندی جداگانه ایی قرار می دهد. در تفسیر پدیده های زمین شناسی مانند ساختار هندسی تشکیل گسل های تراستی، الگوی رفتاری توزیع انرژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توزیع انرژی در مواد با توجه به محیط انتشار آن، الگوی شعاعی مشابه و یکنواخت دارد که در بسیاری از پدیده ها مانند انتشار امواج سطحی لرزه ای و گسیل امواج صوتی، مشاهده می شود. یکی از نشانه های سطحی در تشکیل صفحات تراستی که تابعی از این الگوست، کمان محدّبی است که در بخش جبهه ورقه راندگی تشکیل می شود. با توجه به نظریات مطرح شده، در آزمایش هایی که انجام گرفت، پاسخ رفتاری لایه های ماسه نسبت به اعمال تنش، شباهت بسیاری به الگوی رفتاری توزیع انرژی گفته شده در بالا داشت.

کلید واژه ها: راندگی تکتونیکتجربی گسلتراستی امواجلرزهای امواجصوتی تکتونیک سایر موارد