ارتباط عمقی قطعات گسل صحنه بر اساس شواهد آزمایشگاهی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لیلا عسکری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارتباط عمقی قطعات گسل صحنه بر اساس شواهد آزمایشگاهی

◊◊◊◊

لیلا عسکری ،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان ، Askari.leila@yahoo.com

عذرا حسن لو ،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان ، azrahasanlou@gmail.com

سید سعید الرضا اسلامی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز،عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،eslami@du.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

گسل صحنه یکی از گسلهای فعال متشکل از سه قطعه گسلی با مکانیسم امتداد لغز راستگرد (گسل های صحنه و سرتخت) و معکوس(گسل دینور) در مرز دو زون زمین ساختی زاگرس و سنندج – سیرجان قرار دارد. در این تحقیق تلاش شده بر اساس شواهد آزمایشگاهی، فرضیات مطرح پیرامون ارتباط عمقی این قطعات گسلی سه گانه مورد آزمون قرار گیرند. نتایج حاصل نشان می دهد که بیشترین انطباق شواهد آزمایشگاهی و آثار دگرشکلی سطحی طبیعی در شرایطی حاصل می شود که رژیم تنش امتدادلغز واحد در عمق وجود داشته باشد. به این ترتیب تشکیل گسل دینور حاصل از  پیوستگی قطعات گسلی صحنه و سرتخت در عمق کم به یکدیگر می باشد.

کلید واژه ها: گسلصحنه زمینساخت گسلدینور زاگرس تکتونیک سایر موارد