ساختار پایانه فشاری جنوب خاوری گسل تبریز در کوه­های بزقوش

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
منابع ساناز عبداللهى پور سراسکانرود
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ساختار پایانه فشاری جنوب خاوری گسل تبریز در کوه­های بزقوش

 ◊◊◊◊

ساناز عبداللهی پور سراسکانرود، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، sanazabdllahi@gmail.com

محمد محجل ، دکتری ساختار و تکتونیک از دانشگاه ولنگنگ استرالیا 1376، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران،

علی سلگی، دکتری تکتونیک از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 1384، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

کریم تقی پور، کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه  تبریز

◊◊◊◊

چکیده :

 گسل امتداد­لغز راست­بر تبریز با روند شمال­باختر- جنوب­خاور یکی از گسل­های مهم جنبا و موثر در ساختار پهنه آذربایجان می­باشد. بررسی ساختار سامانه گسلی در بخش باختری کوه­ بزقوش مشخص ساخت که این کوه­ها با گسل­های تراستی محصور شده­اند. گسل خاوری– باختری در بخش شمالی کوه­های بزقوش دارای شیب به سمت جنوب و گسل جنوبی دارای شیب به سمت شمال بوده و قدیمی ترین نهشته های برخاسته در این کوه­ها سنگ های آتشفشانی ائوسن در بخش مرکزی است. این نهشته­ها از هر دو طرف شمالی و جنوبی بر روی نهشته­های جوانتر رانده شده­اند. راندگی­های جوانتر در رسوبات میوسن تا کواترنری نیز در این سامانه مشاهده می­شود. شواهد لرزه زمینساخت ثبت شده از منطقه ادامه برخاستگی را تا زمان کنونی تایید می­کند. شواهد هندسی و جنبشی گسل­های موجود در کوه­های بزقوش ساختار برخاسته گلوار پایانه فشاری گسل تبریز را تایید می­کند.

 

 

کلید واژه ها: گسلامتداد­لغز کوه­بزقوش لرزهزمینساخت گسلتبریز آذربایجان تکتونیک آذربایجان شرقى