بررسی تنش دیرینه بر پایه مطالعه شکستگی های موجود در سازند کرج ، منطقه رودهن (آنتی البرز)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پروین بابائیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی تنش دیرینه بر پایه مطالعه شکستگی های موجود در سازند کرج ، منطقه رودهن (آنتی البرز)

◊◊◊◊

پروین بابائیان1، دکتر عبداله سعیدی2، دکتر علیرضا شهیدی3، دکتر علی سلگی4

1-      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران babaeiyan.parvin@yahoo.com

2-      گروه زمین شناسی ، دانشگاه علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  abdollahsaidi@yahoo.fr

3-      پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدن کشور، تهران، ایران alireza.shahidi@gsi.ir

4-      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران dr.solgi98@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 منطقه مورد مطالعه در البرز مرکزی با هدف دستیابی به تنش های دیرین عملکرده در این ناحیه در زمان ائوسن پیشین – میانی (سازندهای کرج و زیارت) مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل اندازه گیری های صحرایی همچون گسله های دارای خش لغز ،محور و سطوح محوری چین ها ،درزه ها ،دایک ها و عوارض ساختاری دیده شده دیگر بوده است. بررسی ها و تحلیل تنش دیرین در این منطقه براساس داده های لغزش گسلی دارای خش لغز صورت گرفته است.داده های لغزش گسلی برداشت شده با هدف دستیابی به تنش های دیرین عمل کرده در منطقه با روش معکوس سازی چند مرتبه ای مورد مطالعه قرار گرفته و بر مبنای شکل میدان تنش (φ) و موقعیت محورهای تنش اصلی (1σ ، 2σ ، 3σ ) محاسبه شده ،فازهای تنش دیرین در این منطقه تفکیک گردید و نتایج به دست آمده با سایر عوارض ساختاری دیده شده در منطقه کنترل گردیده است.بررسی های مختلف شامل تحلیل رزدیاگرام برای گسل های برداشت شده در هر محدوده و تحلیل آرایش ساختارهای موجود در منطقه شامل گسل ها نیز بخش های دیگر این پژوهش را تشکیل دادند.گسل های نرمال برداشت شده در منطقه مورد مطالعه به صورت بیشینه دارای راستای غالب شمال خاوری-جنوب باختری دیده می شود. گسل های امتدادلغز برداشت شده با راستای غالب شمال باختری-جنوب خاوری دیده می شود و گسل های معکوس به صورت بیشینه با راستای غالب شمال خاوری-جنوب باختری دیده می شوند. با بررسی های انجام شده کشش چیره در منطقه مورد مطالعه با راستای کشش چیره شمال باختری-جنوب خاوری همزمان با رسوبگذاری بوده است و بر اساس مطالعات تنش دیرین بخش جنوبی البرز در موقعیت جایگاه تکتونیکی حوضه پشت کمانی شکل گرفته است. فازهای تراکمی که پس از تشکیل حوضه حاکم بوده است طی دو فاز عمل کرده است:  فاز1 یا فاز چیره با راستای شمال باختری-جنوب خاوری تا خاوری-باختری و فاز 2 با راستای شمالی-جنوبی تا شمال خاوری-جنوب باختری پس از رسوبگذاری در منطقه عمل کرده است.

کلید واژه ها: البرزمرکزی شکستگی سازندکرج رودهن لغزش رزدیاگرام تکتونیک تهران