تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد،جنوب شرق مشهد

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد،جنوب شرق مشهد

ثوره رضائی،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی- گرایش تکتونیک،دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                          rsoureh@yahoo.com

بهنام رحیمی،دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی                                                     b-rahimi@ferdowsi.um.ac.ir

◊◊◊◊                                                  

چکیده :

   بیوتیت-مسکویت لوکوگرانیت و پگماتیت خواجه مراد گستره ترین توده نفوذی در  مجموعه گرانیتوئید های مشهد می باشد که در جنوب شرق مشهد ، میان طول های جغرافیایی ́ 32 ˚59 شرقی و ́ 41 ˚59 شرقی و عرض های جغرافیایی ́ 7 ˚36 شمالی و ́ 13 ˚ 36 شمالی قرار گرفته است . باتولیت مذکور توده ای با روند شمال باختری-جنوب خاوری است که در بازمانده نهشته های پالئوتتیس در کوههای بینالود نفوذ کرده است . دسته جات متعدد شکستگی های سیستماتیک در این توده در 4 دسته جای می گیرند: 1) روند N10 تا  N40  2) روند N320 تا N350  3) روند N350 تا N40  و4) روند N65 تاN115  . تمامی این دسته های شکستگی، ویژگی های گسل ها را نشان می دهند و زون های تخریب(Damage zone ) در پایانه ((Tip damage zone و مناطق اتصالی پاره های گسلی  (Linking damage zone) دیده می شود. مطالعه ویژگی های کینماتیکی و دینامیکی این شکستگی ها ، بیانگر  عملکرد یک سیستم گسلی راستگرد در  این ناحیه می باشد. اما وجود ساختارهایی که بیانگر دوباره فعال شدن گسل ها هستند، تحلیل ساختاری این منطقه را  پیچیده تر می نماید.

 

کلید واژه ها: لوکوگرانیت خواجهمراد مشهد پگماتیت گرانیتوئید باتولیت بینالود پالئوتتیس تکتونیک خراسان رضوى