تعیین لرزه خیزی سد زیردان در ایالت لرزه‌زمین ساخت مکران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نوشین نجفی پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین لرزه خیزی سد زیردان در ایالت لرزه‌زمین ساخت  مکران

◊◊◊◊

نوشین نجفی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسnooshin.najafipour@gmail.com

سپیده مولاوردیخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسs.khani@desa.ir

نجده مساعدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسnajdeh2007@yahoo.com

هنگامه کاظمی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس hengame_36@yahoo.com

زهره سادات ریاضی راد، استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس zohrehriazi@iauc.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

 ناحیه مکران بصورتی کاملا ویژه از سایر نواحی مجاور خود، نظیر زاگرس و گودی جازموریان جدا میباشد. مکران ایران در بر گیرنده حد شمال خاوری توده قارهای عربی می‌باشد. رشته  مکران به وسیله جدایشگری بنیادی به نام خط عمان از زاگرس جدا می‌شود. لرزه‌ زمین ساخت  و برآورد خطر زمینلرزه سد زیردان به مختصات 59/60 درجه طول خاوری و3/25 درجه عرض شمالی واقع بر روی رودخانه کاجو در استان سیستان و بلوچستان واقع در ایالت لرزه‌زمینساخت  مکران می‌باشد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. ساختگاه مورد نظر در استان لرزه‌زمینساختی مکران، منطقه فرورانش دریای عمان بزیر پوسته قاره‌ای فلات ایران، واقع شده است. در مطالعه حاضر لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی گستره مکران، زمینساخت ناحیه ای، چشمه های لرزه‌ای ناحیه زمینساخت محلی ساختگاه سد و ویژگیهای لرزه‌زمینساختی ناحیه مورد بحث واقع شده است. بر پایه ویژگیهای لرزه‌خیزی و همچنین چشمه‌های خطی، ناحیه‌ای بیشینه مقادیر شتاب زمین محاسبه شده است.

کلید واژه ها: مکران جازموریان لرزهزمینساخت رودخانهکاجو زاگرس لرزهخیزی سدزیردان تکتونیک سیستان و بلوچستان