نقش گسلهای ژرف پوسته در الگوی دگرریختی کمربند سنندج – سیرجان، مطالعه موردی پهنه اقلید - دهبید

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آرش برجسته
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقش گسلهای ژرف پوسته در الگوی دگرریختی کمربند سنندج – سیرجان، مطالعه موردی پهنه اقلید - دهبید  

 ◊◊◊◊

آرش برجسته*  دکتری تکتونیک،  عضو هیئت علمی- صنعتی وزارت نیرو،

سازمان آب و برق خوزستان ، اهواز

 barjasteh@gmail.com

خلیل سرکاری نژاد، دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، شیراز

   Sarkarinejad@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 گسلهای ژرف پوسته نقش چشمگیری در چگونگی توزیع تنش در یک پهنه و الگوی دگرریختی پایانی آن دارند. در این نوشتار اثر زمیندرز زاگرس به عنوان یکی از عناصر زمین ساختی مهم در زمین شناسی ایران و گسل راستا لغز دهشیر – بافت از دیدگاه موقعیت جایگیری و هندسه آنها بر توزیع تنش و الگوی جابجائی منطقه دهبید- اقلید به عنوان بخشی از کمربند سنندج- سیرجان با استفاده از مدلسازی به روش اجزای محدود بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موقعیت زمیندرز و شیب در نظر گرفته شده برای آن بر الگوی میادین تنش و جابجائی اثر چشمگیر دارد و با الگوی تنش و جابجائی در مناطق برشی واقع در مرز صفحات سازگار و نمایانگر فشارش با مولفه راستگرد است. این الگو با موقعیت یک زمین درز که بر روی خط راندگی زاگرس منطبق و یا به آن خیلی نزدیک باشد همخوان است. چنین نتیجه گیری با بررسیهای میدانی اخیر شامل داده های کوچک و بزرگ مقیاس ساختاری نیز همسو می باشد.

کلید واژه ها: اقلید دهبید زمینساخت مدلسازی مولفهراستگرد زمیندرز زاگرس تکتونیک فارس