مدلسازی عددی میدانهای تنش و جابجائی در پهنه اقلید - دهبید و دستاوردهای لرزه زمین ساختی آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آرش برجسته
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مدلسازی عددی میدانهای تنش و جابجائی در پهنه اقلید - دهبید و دستاوردهای لرزه زمین ساختی آن 

◊◊◊◊

آرش برجسته ، دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک،  عضو هیئت علمی- صنعتی وزارت نیرو،

سازمان آب و برق خوزستان ، اهواز

 barjasteh@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

   مدلسازی عددی میدانهای تنش و جابجائی در پهنه اقلید- دهبید واقع در پیچیده ترین پهنه ساخناری کشور یعنی کمربند سنندج-سیرجان با استفاده از روش اجزای محدود نشان می دهد که الگوی دگرریختی از نوع دگرریختی خرده صفحات یا گسلش قطعه ای است. نتایج مدلسازی نشان از یک الگوی چرخشی در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت و افزایش مقدار انباشتگی تنش به سوی جنوب و در محل همگرائی دو روند گسلی زاگرس و دهشیر – بافت دارد. افزون بر این، نتایج مدل وجود مولفه راستالغز راستگرد را بر روی گسل زاگرس در محدوه مورد بررسی با اندازه ای نزدیک به 4 میلی متر در سال در بخش شمالی تا 3 میلی متر در سال در بخش جنوبی نشان می دهد. این ویژگی با الگوی فشارشی مایل راستگرد بر روی پهنه برخوردی زاگرس و بررسیهای ریز ساختاری در این پهنه و نیز انتقال جنبش راستا لغز از گسل جدید زاگرس در شمال باختر به گسل رانده زاگرس در جنوب خاور سازگار است. با توجه به  نبود لرزه ای یا کمبود داده های دستگاهی زمین لرزه ای در این پهنه، وجود چنین مولفه ای در ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و تحلیل خطر زمین لرزه و نیز پیش بینی رخدادهای آینده می تواند کارآمد باشد. با توجه به نتایج مدلسازی، چنین ویژگی می تواند ناشی از انباشتگی تنش در این پهنه باشد.

 

کلید واژه ها: مدلسازی اقلید دهبید لرزهزمینساخت دهشیر مولفهراستالغزراستگرد راستالغزراستگرد گسلراندهزاگرس زاگرس تکتونیک خوزستان