گسل های عرضی امتدادلغز و اهمیت آنها در مکران باختری

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهریار صادقی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

گسل های عرضی امتدادلغز و اهمیت آنها در مکران باختری

◊◊◊◊

شهریار صادقی، دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس، Sadeghi.shahryar@gmail.com 

علی یساقی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، Yassaghi@modares.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

در این مقاله با استفاده از شواهد دورسنجی، ریخت شناسی، زمین فیزیکی زیرسطحی و لرزه ای و تلفیق آنها با داده های زمین شناسی، گسل هایی عرضی با راستای شمال-شمال باختر در بخش باختری منشور افزایشی مکران معرفی شده اند. این گسل هاب ادامه جنوب-جنوب خاوری گسل های گوک، بم و نهبندان  که گسل هایی جوان و لرزه زا در بلوک لوت به حساب می آیند تحلیل می گردند. شناسایی این ساختارها راهگشایی در تفاوت سازوکار و توزیع زمین لرزه های مکران خاوری با مکران باختری است و می تواند توجیهی بر توسعه زلزله های با سازوکار کانونی امتدادلغز در مکران باختری باشد. مطابق این تحلیل از سویی تفاوت بردار سرعت بین پهنه برخوردی زاگرس و بلوک لوت بر روی این گسل های عرضی توزیع می شود که خود سبب ایجاد زمین لرزه های با سازوکار امتدادلغز  در منشور افزایشی مکران می شود، و از سوی دیگر این گسل های عرضی سبب قطعه قطعه شدن گسل های معکوس و راندگی مکران باختری و در نتیجه کاهش توان لرزه زایی آنها نسبت به مکران خاوری می شوند.

کلید واژه ها: دورسنجی ریختشناسی مکران زلزله امتدادلغز بلوکلوت گسللرزهزا تکتونیک سیستان و بلوچستان