تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهره رحمتی پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)

◊◊◊◊

زهره رحمتی پور1 ، بهنام رحیمی 2، آزاده ملک زاده شفارودی3

1-      دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علومzo.rahmati@yahoo.com 

2-      هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3-      هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◊◊◊◊

چکیده :

 منطقه طلا- آنتیموان ارغش در شمال استان خراسان رضوی و 45 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده است.این منطقه در زون ایران مرکزی و در واحد تکتونیکی سبزوار قرار دارد. زمین     -شناسی منطقه شامل واحدهای آتشفشانی است که توده های نفوذی نیمه عمیق      (ائوسن – الیگوسن ) در آن نفوذ کرده اند. کانی سازی منطقه از نوع طلای اپی ترمال و یا طلا – انتیموان اپی ترمال است. کانی سازی طلا – آنتیموان به صورت رگه ای و به موازات یک دسته گسل تشکیل شده و خود نیز توسط گسل های متعدد بعدی قطع شده است. به منظور تعیین ساختار زون تخریب گسل اصلی و آنالیز شکستگی های جزیی  ، 5 خط برداشت زده شده است و رزدیاگرام مربوط به هر برداشت رسم شده است . همچنین تعداد درزه ها در فاصله های منظم شمرده شده و نمودار فراوانی ان نیز رسم شده است. عمومی ترین روند درزه ها  در خط برداشت های 1، 2 و 3 شمال غرب - جنوب شرقی و به موازات رگه، و در خط برداشت های 4 و 5  شمال شرقی – جنوب غربی میباشند.

کلید واژه ها: سبزوار کانیسازی رزدیاگرام اپیترمال آنتیموان ارغش تودهنفوذی تکتونیک خراسان رضوى