تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهرزاد عامری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی

◊◊◊◊

شهرزاد عامری*

دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرزین قائمی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

فرخ قائمی

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

shahrzadar@yahoo.com*

◊◊◊◊

چکیده :

تاقدیس چشمه گیلاس از جمله تاقدیسهای کمربند چین خورده-راندگی کپه داغ است که در امتداد گسل و روستایی به همین نام و در شمال غرب مشهد واقع شده است. سازندهای رخنمون یافته در این منطقه به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از چمن بید، مزدوران و شوریجه. با بررسی الگوی شکستگیها در سازند آهکی مزدوران که براساس برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها انجام شد، دو سیستم درزه ای منفرد از انواع طولی وعرضی و دو دسته درزه برشی مزدوج مشخص گردید. دسته اول درزه های برشی مزدوج جوانتر بوده و نیمساز زاویه حاده بین آن ها موازی راندگی و محور چین می باشد. این دسته از انواع درزه های موازی با جبهه راندگی(front parallel  ) است و حاصل کشش محلی ایجاد شده در زمان توسعه چین رشدی می باشد. دسته دوم قدیمی تر بوده و نیمساز زاویه حاده شان بر راندگی و محور چین عمود است. این دسته از انواع درزه های عمود بر جبهه ی راندگی (front normal) بوده و در ارتباط با حرکات کششی ایجاد می شوند که موازی با جبهه راندگی عمل کرده و حاصل بارگذاری راندگی در فرودیواره است. میتوان نیمساز زاویه حاده آنها را به عنوان راستای بیشینه تنش افقی (1σ) درنظر گرفت که روندی معادل N30E دارد و کاملاً بر راستای افقی بیشینه تنش موثر در ایجاد راندگی ها و چین خوردگی های کپه داغ (N030±15°E) منطبق است.

کلید واژه ها: تاقدیسچشمهگیلاس تاقدیس کپهداغ استریوگرام راندگی فرودیواره تکتونیک خراسان رضوى