بررسی الگوی زمانی-مکانی لرزه خیزی در امتداد پهنه گسلی کازرون

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عذرا حسن لو
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی الگوی زمانی-مکانی لرزه خیزی در امتداد پهنه گسلی کازرون

◊◊◊◊

عذرا حسن لو، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان، azrahasanlou@gmail.com

سید ناصر هاشمی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز،1383، عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان، hashemi@du.ac.ir 

◊◊◊◊

چکیده :

 سیستم گسلی امتدادلغز کازرون در بخش میانی پهنه لرزه خیز زاگرس قرار دارد و شامل سه قطعه گسلی با مکانیسم حرکتی امتدادلغز راستگرد می باشد. تحلیل داده های لرزه ای تاریخی و دستگاهی حاکی از آن است که  این سیستم گسلی شواهدی از مهاجرت فعالیت لرزه ای را نشان می دهد. در این تحقیق داده های لرزه ای ناحیه در یک بازه زمانی 5 ساله (2010-2006) مورد تحلیل مکانی و زمانی قرار گرفت و بر این اساس مهاجرت مناطق با لرزه خیزی بیشتر بر روی گسل بررسی شد. این بررسی نشان می دهد عمده این مهاجرت های لرزه ای در راستای شمال شرق – جنوب غرب صورت گرفته است. از سوی دیگر بررسی تغییرات فراوانی  زمین لرزه ها، میزان انرژی لرزه ای آزاد شده، بزرگی و عمق کانونی زمین لرزه ها، بیشینه بزرگی زمین لرزه ها و میزان جابجایی اندازه گیری شده در دو سوی سیستم گسلی کازرون، نشانگر فعالیت بیشتر جانب غربی این سیستم گسلی می باشد. الگوی کلی لرزه خیزی ناحیه و رخداد مهاجرت های لرزه ای با ویژگی های حرکتی صفحات زمین ساختی ناحیه انطباق خوبی نشان می دهد.

 

کلید واژه ها: کازرون امتدادلغز لرزهخیز زمینلرزه گسلکازرون تکتونیک خوزستان