ارائه معادله ریاضی برای پیشروی چین خوردگی تاقدیسی و ناودیسی

دسته فناوری های نوین
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محبوبه نوری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارائه معادله ریاضی برای پیشروی چین خوردگی تاقدیسی و ناودیسی

◊◊◊◊

محبوبه نوری، کارشناسی ریاضی کاربردی، گروه زمین ریاضی، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور-استان البرز

M_nouri_math@yahoo.com

الهه حاجی زاده نداف، کارشناس ارشد تکتونیک، گروه زمین ریاضی، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور-استان البرز

hajizadehnaddaf@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 مدلسازی و معادله سازی ریاضی در علوم مختلف زمین شناسی سبب می شود تا راه رسیدن به نتایج علمی هموارتر و کوتاه تر گردد. وسعت استفاده از روشهای مختلف ریاضی برای علوم مختلف زمین شناسی بستگی به ماهیت موضوع مورد مطالعه دارد. در این تحقیق سعی بر این است تا معادلاتی که در تغییر شکل یک چین طی زمانهای مختلف صدق می کند بررسی و با استفاده از مبحث رویه ها در ریاضی کاربردی برای هر یک از چینهای طاقدیسی و ناودیسی معادله حرکتی مربوط به آن ارائه شود.

کلید واژه ها: مدلسازی تاقدیس ناودیس ریاضی مدلریاضی چینخوردگی معادلهسازی فناوری های نوین سایر موارد