شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر

شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر

◊◊◊◊

پرهام خجسته، دانشجوی کارشناسی ارشد برق  الکترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود ، parham.khojasteh@gmail.com

علیرضا احمدی­فرد، دکتری برق پردازش سیگنال، دانشگاه ساری انگلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، ahmadyfard@shahroodut.ac.ir

بهزاد تخم­چی، دکتری معدن اکتشاف، دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ،   tokhmechi@alumni.ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

 یکی از مخاطرات حفاری چاه­های نفتی در ایران، عبور از سازندهای پُرفشار به کم ­فشار و یا بالعکس است. تشخیص و شناسایی اتوماتیک بخش­های کلیدی دو سازند گچساران و آسماری از روی تصاویر خرده­های حفاری می­تواند کمک شایانی در کاهش مخاطرات حفاری و هزینه­ های گزاف از ذست رفتن چاه داشته باشد. در این مقاله روشی اتوماتیک مبتنی بر آنالیز تصویر برای شناسایی به ترتیب بخش­های تحتانی و فوقانی سازندهای گچساران و آسماری ارائه شده است. در این مقاله آنالیز رنگ برای استخراج ویژگی­ استفاده شده است. در این روش به خوشه­ بندی پیکسل­های تصاویر به روش میانگین فازی پرداخته شده است و ویژگی­های میانگین و ماتریس پراکندگی استخراج شده است. برای کلاسه­بندی از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه با توابع کرنل مختلف برای جداسازی پنج بخش کلیدی دو سازند مذکور استفاده شده است که نتایج قابل قبولی حاصل گردیده است.

کلید واژه ها: گچساران آسماری پردازشتصویر مخاطرات حفاری ماتریس فناوری های نوین سایر موارد