مطالعه مظاهر سطحی منابع زمین­ گرمایی در برگه یکصدهزارم جیرنده با استفاده از RS و GIS

دسته فناوری های نوین
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمیدرضا جعفری­ساروقی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه مظاهر سطحی منابع زمین­ گرمایی در برگه یکصدهزارم جیرنده با استفاده از  RS و GIS

◊◊◊◊

حمیدرضا جعفری­ساروقی، کارشناس اکتشاف معدن از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، مرکزکرج، گروه ژئوترمال، hamid.jaafari@gmail.com

زهرا حسینی، کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه تهران، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، گروه ژئوترمال، zah.hosseini@gmail.com

پریسا یوسفی، کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه تهران، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج،گروه ژئوترمال، pyoussefey@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 برگه جیرنده بخشی از پهنه البرز غربی است و در آن واحدهای سنگی پالئوزوئیک تا سنگ های عهد حاضر رخنمون دارند. در این مطالعه هدف شناسایی مظاهرسطحی زمین گرمایی به عنوان گامی اولیه در اکتشاف منابع زمین گرمایی است.  مظاهر زمین گرمایی شامل چشمه های آبگرم، زمین های گرم و سنگ های آلتره شده و ساختارهای مناسب  زمین شناسی است.

کانی های اولیه در نواحی زمین­گرمایی معمولا به کانی های ثانویه تغییر می کنند، این کانی ها پایدار یا نیمه پایدار هستند. تشکیل این کانی های آلتره شده  به دما، نفوذ پذیری، فشار و ترکیب سیالات بستگی دارد. این فاکتورها بسیار مهم هستند اما گاهی اوقات یکی از این فاکتورها  می توانند اثر غالب در تشکیل این آلتراسیون داشته باشند. در این مطالعه از باندهای SWIR سنجنده استر و روش­های ترکیب باندی کاذب و LS-Fit جهت شناسایی نواحی دگرسانی استفاده شده است.

از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز به منظور تعیین ارتباط مکانی بین اکتشاف و نقشه های موضوعی استفاده شده است.

وجود سنگ های نفوذی جوان نیز از شواهد دیگر وجود گرما در منطقه است که می تواند مرتبط با توده های موجود در عمق بوده و منشا گرما در سیستم هیدروترمالی باشند.

منطقه به شدت گسله است، شکستگی ها و گسل ها نیز مسیر مناسب جهت صعود سیالات گرم را فراهم می کند.

سنگ های سازند شمشک نیز در منطقه مورد مطالعه رخنمون دارند. این سنگ ها می توانند به عنوان سنگ پوش مناسب برای یک مخزن زمین گرمایی باشند و گرما را در اعماق محبوس کنند.

بنابراین با توجه به شواهد ارائه شده این منطقه می­تواند جهت مطالعات بعدی زمین گرمایی معرفی شود.

 

کلید واژه ها: جیرنده زمین­گرمایی البرزغربی آلتراسیون سیستماطلاعاتجغرافیایی هیدروترمال سنگپوش فناوری های نوین قزوین