کاربرد روش SAM جهت بارزسازی مناطق دگرسانی در منطقه جبال­ بارز

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اکبر یوسفی­ زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کاربرد روشSAM جهتبارزسازیمناطق دگرسانی درمنطقهجبال­ بارز

◊◊◊◊

 اکبر یوسفی­ زاده، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن_ دانشگاه تهران، a.yousefizadeh@ut.ac.ir

غلامحسین نوروزی، دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، norouzih@ut.ac.ir

فرامرز دولتی ارده­جانی، دکتری هیدروژئولوژی و محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، fdoulati@ut.ac.ir

منصور ضیائی، دکتری ژئوشیمی_ دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، mziaii@shahroodut.ac.ir

 

◊◊◊◊

چکیده:

 منطقهجبال­ بارزدرکمربند آتشفشانی ایرانمرکزی واقعشدهو از نظرپتانسیلکانی­سازی،دارایموقعیت مناسبوآلتراسیون­ هایگسترده و همچنیناندیس­هایکانی­سازیبسیاریدرفازاکسیدهوسولفوره می­باشدکه همگی مؤید وجود پتانسیلنسبتاًبالاییدر اینمنطقهاست. با توجه به ارتباط بین زون‌های دگرسانی با کانی‌سازی‌های پورفیری، شناخت و بهنقشهدرآوردناینزون­هادراکتشافاینتیپازکانسار‌هااهمیتزیادیدارد.دراینتحقیقازداده­هایسنجندهASTER توسطروشطبقه­بندی هدایت­شدهآنالیززاویهطیفی (SAM)برایشناساییاین زون­هااستفادهشدهاست. این روش با محاسبه شباهت طیفی بین طیف­ پیکسل­های تصویر و طیف­ بازتابی مرجع، به طبقه­بندی پدیده­های مختلف در تصاویرمی­پردازد.به­منظوراعتبارسنجینتایجبدستآمدهازپردازشتصاویرماهواره­ای،موقعیتاندیس­هایمعدنیثبتشده و همچنینگسل­هاوتوده­هاینفوذیاینمنطقهباموقعیت زون­هایدگرسانی پیشنهاد شده،مقایسهشدندکه تطبیق و همخوانی آن­ها،بیانگردقتاینروشدرتخمینموقعیت زون­هایدگرسانی­می­باشد.

کلید واژه ها: کانی­سازی آلتراسیون کانسار زون­دگرسانی تودهنفوذی جبال­بارز ژئومتیکس کرمان