برآورد قابلیت انتقال دشت مرند با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مرتضی علاف نجیب،اصغر اصغری مقدم،عزیز علی نژاد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The main purpose of this study is determining of transmissivity coefficient (T) of MARAND field by using of normalized transverse resistance. At this method, first of all, external transverse resistance is determined with geoelectric sections, and then, by using of chemical analyses results from water resources samples, the equal NaCl is calculated from Schlumberger diagram, and external transverse resistance values are corrected. Then by using of some welles pumping test results, the real transmissivity plan of this areas is provided. Generally, in this method, it is used from transverse resistance and transmissivity coefficients dependency for most common parameters, and by using of chemical analyses results sample from water resources, pumping test results and geophysical sections, the transmissivity coefficients is obtained.

هدف عمده از این مطالعه تعیین ضریـــــب قابلیت انتقال (T) دشت مرند با استفاده از مقاومت عرضی نرمال شده( تصحیح شده) می باشد . در این روش ابتدا مقاومت عرضی ظاهری با استفاده از مقاطع ژئوالکتریک تعیین و سپس با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های آب برداشت شده از منابع آب، نمک طعام معادل از دیاگرام اشلومبرگرمحاسبه شده و مقادیر مقاومت عرضی ظاهری اصلاح میشود. سپس با استفاده از نتایج آزمایش پمپاژ تعدادی از چاهها، نقشه قابلیت انتقال واقعی منطقه مذکور تهیه میشود. بطور کلی در این روش از وابستگی ضرایب قابلیت انتقال و مقاومت عرضی به پارامترهای غالباً مشترک استفاده کرده و با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های آب برداشت شده از منابع آب نتایج آزمایش پمپاژ و مقاطع ژئوفیزیکی ، ضریب قابلیت انتقال بدست می آید.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى