نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ۱:۲۵۰۰۰۰

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبداله آقابابائی دهاقانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ1:250000

◊◊◊◊

 عبداله آقابابائی دهاقانی ، فوق لیسانس زمین شناسی ساختمانی ، مدیریت اکتشاف ،کارشناس زمین شناسی ساختمانی

a.dehghani@NIOCEXP.IR

◊◊◊◊

چکیده :

 به منظور تسهیل در تحقیق و شناسائی عناصر ساختاری  و چینه شناسی حوضه کپه داغ  تهیه  یک نقشه جامع و یکپارچه جهت استفاده کارشناسان مدیریت اکتشاف در دستور کار اداره زمین شناسی سطح الارضی مدیریت اکتشاف قرار گرفت. در این راستا با گردآوری نقشه رقومی زمین شناسی 1:250000، 13برگ :گنبد کاووس، خورخود، بجنورد، دره گز یا کهک، سرخس، مشهد، سبزوار ،جاجرم، گرگان ، تربت جام ، تربت حیدریه، غلامان و قزل آرارات و انجام اصلاحات و تصحیحات با کمک گرفتن از نقشه های زمین شناسی موجود در مقیاس های 1:100000 و گزارشات موجود در مدریت اکتشاف و عملیات صحرائی نقشه زمین شــناسی یکپارچه حوضه کپـــه داغ با مقیاس 1:250000 با اســــتفاده از نرم افزار ARC GIS ، در وسعت 141336 کیلومترمربع با موقعیت °54 تا  30 °61 طول خاوری و°35 تا 10 °38 عرض شمالی تهیه و آماده بهره برداری گردید.

کلید واژه ها: نقشهرقومی کپهداغ مدیریتاکتشاف چینهشناسی نقشه های زمین شناسی خراسان رضوى خراسان شمالى سمنان گلستان