ثبت زمانی کیفیت آبها در نقشه زمین شناسی مهندسی سد میمه

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد خوش طینت
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ثبت زمانی کیفیت آبها در نقشه زمین شناسی مهندسی سد میمه

◊◊◊◊

محمد خوش طینت ، کارشناس زمین شناسی ، کارشناس ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور فرازآب در دفتر تبریز  و دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد واحد اهر

◊◊◊◊

چکیده :

    در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی مخزن سدها موضوع کیفیت آب مخزن باید مد نظر قرار گیرد و پدیده های زمین شناسی موثر در کیفیت آب محدوده مخزن و بالادست مخزن سد مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و در نقشه ها و مقاطع زمین شناسی و گزارش های مربوطه منعکس شود.

   در مطالعات فاز اجرایی سد میمه بررسی های زمین شناسی مخزن و بالادست مخزن سد با جمع آوری یافته های قبلی و زمین شناسی صحرایی و نمونه برداری متوالی آب رودخانه اصلی و آبراهه های فرعی و چشمه ها و ثبت دبی آنها در طول نزدیک به نه ماه انجام شده است و با جمع بندی نتایج حاصله  و رسم نمودار ها معلوم شده که رابطه مستقیم بین سطح کیفی آب رودخانه اصلی میمه از نظر میزان شوری وEC  با مقدار دبی رودخانه وجود دارد و در فصول بارندگی از میزان شوری رودخانه کاسته می شود و هرگونه نتیجه گیری از کیفیت آب مخزن سد با برداشت متوالی اطلاعات از آب های جاری و زیرزمینی محدوده مخزن سد و عوامل زمین شناسی موثر در کیفیت آب و جمع بندی دراز مدت اطلاعات ، قابل استناد می باشد . خصوصا در مناطقی که لایه ها دارای پتانسیل انحلال و شوری زائی زیادی می باشند و مخزن سد میمه مثال خوبی از این مورد می باشد .

 مخزن سد میمه بر روی تشکیلات سنگ آهک مارنی پابده و گچساران و آسماری و لایه های شور ممبر کلهر واقع شده است و کیفیت آب رودخانه میمه در بعضی فصول و مواقع نامناسب بوده و پس از بارندگیها و وقوع سیل بهبود می یابد بطوری که  ازEC  حدود 30000 تا 3000 میکروموس بر سانتیمتر در تغییر است و این موارد باید در نقشه های زمین شناسی مهندسی با توالی بروز رسانی نقشه در فصول مختلف توسط ثبت تاریخ اندازه کیری دبی و میزان شوری نمونه آبها مشخص شوند تا نتایج موجود در نقشه ها قابل تحلیل و استناد باشد.

کلید واژه ها: سدمیمه زمینشناسیمهندسی مخزنسد پابده شوری دبی آبزیرزمینی زمین شناسی مهندسی ایلام