تهیه نقشه پتانسیل نفوذپذیری مطالعه موردی(حوضه رفسنجان)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدلله سیف
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تهیه نقشه پتانسیل نفوذپذیری مطالعه موردی(حوضه رفسنجان)

◊◊◊◊

عبدلله سیف، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان. Abdsafe@yahoo.com

سینا صلحی، کارشناس ارشد ژئومورفلوژی دانشگاه اصفهان، Solhi_sina@yahoo.com

ابوذر کارگر، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان. abuzar.kargar@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

وضعیت نفوذپذیری یک منطقه اطلاعات مهمی در اختیار برنامه ­ریزان محیطی قرار می­دهد. هنگامی که وضعیت یک محل از نظر پتانسیل نفوذ بررسی شود، در برنامه­ ریزی های محققین و همچنین مدیران دولتی می­تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اطلاع از پتانسیل نفوذی می­تواند در مشخص نمودن مکان اجرای طرح­های تغذیه مصنوعی، آبخیزداری و ... مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش سعی نمودیم در حوضه آبی رفسنجان نقشه پتانسیل نفوذ­پذری را تهیه و ترسیم نمائیم تا در جهت نیل به اهداف بالا گام برداشته باشیم. در این مسیر از سیستم­های کارتوگرافی نرم افزاری استفاده نمودیم تا به هدف فوق دست یابیم. در این پژوهش تاکید بیشتری به پارامترهای مورفولوژی و کلیماتولوژی شده است و عامل جنس زمین کمتر مورد توجه بوده است. البته پارامترهای مورفولوژی خود به نوعی منعکس کننده جنس و تاثیرات آن در میزان نفوذ خواهد بود.

کلید واژه ها: نفوذپذیری کارتوگرافی مورفولوژی کلیماتولوژی آبخیزداری رفسنجان زمین شناسی مهندسی کرمان