ارائه ماتریس کاربردی برخی از روشهای آماری در داده کاوی برای پیش­ بینی زلزله

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پویان رمضانی بشلی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارائه ماتریس کاربردی برخی از روشهای آماری در داده کاوی برای پیش­ بینی زلزله

◊◊◊◊

پویان رمضانی بشلی, دانشجوی کارشناسی ارشد  تکتونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

Pooyan.r.besheli@shahroodut.ac.ir         

رمضان رمضانی اومالی ، استادیار دانشکده علوم زمین ، دانشگاه صنعتی شاهرود

ramazani43@shahroodut.ac.ir    

◊◊◊◊

چکیده :

 داده های لرزه ای که به طور طبیعی از حرکات و جابجایی های پوسته زمین ناشی می شوند دارای الگویی تکاملی می­باشند و از آنجایی که این داده ها دارای ماهیتی زمانی هستند می توان مدل هایی را جهت پیش بینی الگوی های آینده شکل داد. در این تحقیق تمرکز بر روی معرفی مدل های یادگیری آماری متفاوتی است که نشان دهنده و شناساگر توان لرزه ای یک منطقه می باشد. در این مطالعه از هر دو روش الگوریتم های بهینه سازی قطعی و غیر قطعی جهت بررسی استفاده شده است. در این راستا الگوریتمهای  M8و MScرا با اهمیت بیشتری مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه ها: الگوریتم لرزهای زلزله ماتریس زمین شناسی مهندسی سایر موارد