ارزیابی صدمات احتمالی ناشی از انفجارات حفاری تونل(مطالعه موردی تونل خروجی غار دلیجان)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیف الدین موسی زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی صدمات احتمالی ناشی از انفجارات حفاری تونل(مطالعه موردی تونل خروجی غار دلیجان)

◊◊◊◊

سیف الدین موسی زاده، عضو هیات علمی گروه معدن،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

s.moosazadeh@urmia.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

در حفاری به روش چالزنی و انفجار لرزشهای نسبتاً زیادی در زمین ایجاد می شود. لذا در صورتیکه این لرزشها کنترل نگردند، می تواند صدمات زیادی به سازه های جانبی وارد کند. روشهای متعددی از قبیل کنترل میزان خرج انفجاری هر تاخیر برای کاهش این صدمات وجود دارد. لذا با توجه به راندمان نسبتاً مناسب این روش حفاری و امکان کنترل صدمات ناشی از آن، برای 50 متر انتهایی پروژه تونل غار دلیجان نیز می توان با درنظر گرفتن برخی تمهیدات از آن استفاده کرد. در پروژه غار دلیجان، صدمه ندیدن غار عامل کنترل کننده انفجارهای تونل می  باشد. در این تحقیق ضمن تعیین پارامترهای موثر بر کنترل صدمات احتمالی ناشی از انفجار تونل، اصول و روش پیشنهادی جهت ارزیابی این صدمات ارائه شده است. در نهایت با توجه به اطلاعات بدست آمده روش مناسب حفاری 50 متر انتهایی تونل مورد نظر ارائه شده است.

کلید واژه ها: تونل­ حفاری چالزنی سازه دلیجان غاردلیجان زمین شناسی مهندسی مرکزى