تأثیر پارامترهای زمین بر فشار سینه­ کار تونل (خط ۷ متروی تهران)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده راحب باقرپور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تأثیر پارامترهای زمین بر فشار سینه­ کار تونل (خط 7 متروی تهران)

◊◊◊◊

راحب باقرپور ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان ، bagherpour@cc.iut.ac.ir

تراب عالم زاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، torab.alem@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 

پایداری سینه کار  در امر تونل زنی از اهمیت خاصی برخوردار است، که در مناطق شهری یا تونل در زیر سطح آب زیر­زمینی این اهمیت دوچندان می‌شود. ناپایداری سینه کار تونل ممکن است باعث خسارات جبران ناپذیری بر ابزارآلات حفاری یا سازه های مجاور گردد. به همین منظور پیش بینی مقدار فشار سینه­ کار امری ضروری می­باشد که برای این­ کار روش های مختلفی وجود دارد. در این مقاله ابتدا، تأثیر پارامترهای مقاومتی زمین از قبیل چگالی، چسبندگی، زاویه اصطکاک و عمق روباره بر میزان فشار وارده بر سینه کار تونل بررسی شده و در ادامه فشار سینه کار برای شرایط مختلف زمین شناسی در محدوده­ای از مسیر تونل خط 7 متروی تهران بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می‌ذهذ که با افزایش زاویه اصطکاک، چسبندگی و کاهش چگالی و عمق روباره میزان فشار نگهداری سینه کار کاهش پیدا می­کند.

کلید واژه ها: تونل آبزیر­زمینی چسبندگی مترو متروتهران زمین شناسی مهندسی تهران