تحلیل پایداری رخنمون های سنگی تونل پوزه خون با استفاده از نرم افزار راک پک سه (Rock pack III)

تحلیل پایداری رخنمون های سنگی تونل پوزه خون با استفاده از نرم افزار راک پک سه (Rock pack III)

◊◊◊◊

سید مرتضی جلالی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین ­شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

*Email: jalali_msc@yahoo.com

Email: hrsoloki@yahoo.com   حمیدرضا سلوکی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناصر حافظی مقدس، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد           Email: nhafezi@um.ac.ir

*عهده دار مکاتبات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

◊◊◊◊

چکیده :

      در این مقاله نتایج تحلیل پایداری رخنمون­های سنگی دیواره و سقف تونل پوزه­ خون واقع در کیلومتر پنجاه بزرگراه سیرجان بندرعباس که با استفاده از نرم­ افزار راک­پک سه انجام شده ارائه شده است. از نظر سنگ شناسی مسیر مزبور از لایه­ های ماسه ­سنگی قرمز رنگ با تناوبی از  چرت و آهک مارنی و همچنین لایه­ های آهکی عبور می کند. در مطالعه حاضر وضعیت پایداری توده ماسه سنگی در متراژ 260 تا 550 متری تونل بررسی شده است. به علت ضخامت کم لایه های چرتی و آهک مارنی مطالعات در بخش ماسه سنگی متمرکز شده است. براساس بررسی های صحرایی 4 دسته شکستگی اصلی در توده­های ماسه­سنگی شناسایی گردید و براساس دانسیته درزه و روایط مربوطه میزان RQD توده سنگ بین 50 – 65 (رده متوسط) محاسبه گردید. براساس رده­بندی ژئومکانیکی توده­ی سنگ، امتیاز توده 53 و وضعیت سنگ نسبتا خوب و زاویه اصطکاک داخلی آن 35 درجه برآورد گردید. مقاومت فشاری مغزه ­های ماسه­ سنگی در آزمایش تک محوری، 79 مگاپاسکال تعیین و پس از تحلیل داده­ها در نرم­افزار دیپس، نوع شکست، در لایه­ های ماسه­ سنگی و چرت، صفحه­ای و گوه­ای تعیین شد. از طریق نرم­افزار راک­پک سه، پایداری بلوک­ها مورد بررسی قرار گرفت و پتانسیل لغزش بلوکی در دیواره و سقف در ناحیه ماسه­ سنگی تعیین گردید.

کلید واژه ها: تونلپوزه­خون بندرعباس ژئومکانیک مگاپاسکال لغزش مقاومتفشاری مغزه‌ تونل زمین شناسی مهندسی فارس کرمان هرمزگان