مقایسه رفتار خزشی سنگ­های شکننده ترک­دار و بدون ترک

مقایسه رفتار خزشی سنگ­های شکننده ترک­دار و بدون ترک

بهروز دادرسی، دانشجوی کارشناسی­ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس،b.dadresi@modares.ac.ir

مرتضی احمدی، دانشیار مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس،moahmadi@modares.ac.ir

کامران گشتاسبی، دانشیار مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس،goshtasb@modares.ac.ir

حمیدرضا نجاتی، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس،h.nejati@modares.ac.ir

چکیده :

 شکست سنگ­ها تحت تنش­های ثابتی که مقدار آنها کمتر از مقدار مقاومت نهایی سنگ است اهمیت مطالعه رفتار خزشی سنگ­ها را مشخص می­سازد. در مطالعه رفتار خزشی سنگ­ها، تعیین زمان شروع مرحله سوم خزش و میزان کرنش ایجاد شده قبل از شکست سنگ، از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه رفتار خزشی سنگ­ها مربوط به سنگ­های نرم و تغییر شکل­پذیر می­باشد، رفتار خزشی سنگ­های شکننده کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با انجام آزمون های خزش، روی سنگ مرمریت دهبید با ضریب شکنندگی نسبتاً بالا رفتار خزشی سنگ های شکننده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با انجام آزمایش روی نمونه های ترک دار و بدون ترک تاثیر ترک بر رفتار خزشی سنگ مطالعه شده است. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که وجود ترک در سنگ میزان کرنش در زمان شکست سنگ را کاهش می­دهد. به عبارت دیگر سنگ دارای ترک نسبت به سنگ بدون ترک رفتار خزشی کمتر از خود نشان داده و در کرنش کمتری به مرحله سوم خزش می رسد.

کلید واژه ها: رفتارخزشی کرنش مرمریت زمین شناسی مهندسی سایر موارد