اثر محلول های نمکی بر خواص مهندسی خاک های رسی

اثر محلول های نمکی بر خواص مهندسی خاک های رسی

◊◊◊◊

 حدیثه منصوری ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، hadis_geo2000@yahoo.com

رسول اجل لوئیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، Rasajl@sci.ui.ac.ir

امیرحسین صادقپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، sadeghpour@kashanu.ac.ir

 ◊◊◊◊

چکیده :

 هدف این مطالعه، بررسی تأثیر محلول های نمکی بر خواص مهندسی (حدود آتربرگ، هدایت هیدرولیکی، مقاومت برشی، تورم و تراکم پذیری) رس ها می باشد. رس ها از کانی های فعال در خاک هستند که به علت خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه، در بسیاری از پروژه های عمرانی استفاده می شوند. اما همواره باید به این نکته توجه داشت که خواص مهندسی خاک های رسی علاوه بر نوع و میزان کانی های رسی موجود در آن ها به شرایط شیمیایی سیال منفذی نیز وابسته است. نوع کاتیون ها، غلظت سیال منفذی و pH محیط بر روی ضخامت لایه دوگانه پراکنده در اطراف رس تأثیر گذاشته و سبب تغییر در آرایش ذرات و خواص مهندسی آن ها می شود. از این رو در مواردی که قرار است عمل آوری هسته رسی سد با آب شور صورت پذیرد، یا در مواردی که شیمی سیال منفذی خاص می باشد، لازم است آزمایشات در دو حالت آب مقطر و آب موجود در محل صورت گرفته و تفاوت نتایج آن ها بررسی شود. یکی از پروژه های عمرانی کشور که درگیر مسأله شوری است، پروژه آجی چای واقع در شمال غرب کشور می باشد که نیاز به بررسی های آزمایشگاهی دارد. مطالعات انجام شده حاکی از اثر مهم املاح موجود در آب بر خواص ژئوتکنیکی خاک های رسی مورد استفاده در هسته سدهای خاکی و مواردی مشابه می باشد.

کلید واژه ها: حدودآتربرگ تراکمپذیری کاتیون هیدرولیک آجیچای سدخاکی ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى