مقایسه ی تطبیقی بین روابط موجود برای محاسبه ی ثابت سرعت انحلال مطالعه ی موردی: سد پاتاق

مقایسه ی تطبیقی بین روابط موجود برای محاسبه ی ثابت سرعت انحلال مطالعه ی موردی: سد پاتاق

◊◊◊◊

میلاد طاهری1، محمدرضا نیکودل2، ماشاا... خامه چیان3

1دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس milad.taheri@modares.ac.ir

2  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسnikudelm@modares.ac.ir

3عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

◊◊◊◊

چکیده :

ثابت ‏سرعت‏ انحلال پارامتری است کاربردی که برای بیان سرعت انحلال در انواع سنگ های انحلال پذیر به کار می‏رود. این ثابت از روابط مختلفی محاسبه می‏شود که از آن جمله می‏توان به رابطه‏ ی وایت 1977، رابطه‏ی جیمز و لاپتون 1978و رابطه‏ی جیمز و لاپتون 1985 اشاره کرد. عوامل مختلفی در محاسبه‏ی این ثابت دخیل هستند که از آن جمله می‏توان به نرخ تغییرات وزن در واحد زمان() ، حجم آب درون مخزن(V)، تغییرات غلظت کربنات کلسیم(و منیزیم) در آب(dc) و سطح مقطع در تماس با آب(A) اشاره کرد. از آنجایی که در هر کدام از روابط موجود برای محاسبه‏ی این ثابت، حداقل یکی از پارامترهای تأثیر گذار در میزان و سرعت انحلال حضور ندارند، لذا مقادیر به دست آمده از این روابط نیز با همدیگر متفاوت هستند. با توجه به وجود این تفاوت ها، تعیین دقیق ثابت یاد شده برای نمونه های آزمایش شده، امکان پذیر نیست. این پژوهش با بررسی‏یک مطالعه‏ی موردی تفاوت های موجود در مقادیر به دست آمده از راوبط ذکر شده را توضیح داده و تحلیل می‏نماید.

کلید واژه ها: سدپاتاق انحلال مخزن سرعتانحلال کربناتکلسیم زمین شناسی مهندسی کرمانشاه