بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته­های رسوبی حوضه آبریز سد آغ­چای

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر دلائی میلان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته­های رسوبی حوضه آبریز سد آغ­چای

◊◊◊◊

جعفر دلائی میلان، کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، jafardalaiimilan@yahoo.com

علی ارومیه­ای، دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،  uromeiea@modares.ac.ir 

میرعلی محمدی، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه   m.mohammadi@urmia.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

رسوبات موجود در حوضه آبریز سد آغ­چای درصد کمی از کل سطح حوضه را در بر می­گیرد، اما این رسوبات به دلیل همجواری با رودخانه آغ­چای، نقش مهمی در کنترل فرسایش و رسوب زایی در منطقه دارند و می­توانند مسائلی در راه توسعه و گسترش فعالیت­های عمرانی در منطقه داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت این امر، در این تحقیق خصوصیات زمین شناسی مهندسی این رسوبات مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. به منظور بررسی خصوصیات خاک­های منطقه، آزمون­های هیدرومتری مضائف، دانه بندی تر، تعیین حدود آتربرگ و تعیین درصد مواد آلی بر روی نمونه­های خاکی اخذ شده از منطقه، صورت گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که خاک­های منطقه غیر واگرا بوده و درصد مواد آلی آنها بسیار کم می­یاشد. بیشترین حد روانی مربوط به خاک­های آبرفتی جدید می­باشد. همچنین از نظر دانه بندی رسوبات منطقه در حد ماسه، ماسه رس دار، رس و رس سیلت دار می­باشد.

کلید واژه ها: سدآغ­چای حوضهآبریز هیدرومتری حدروانی حدودآتربرگ آبرفت زمین شناسی مهندسی آذربایجان غربى