بررسی های ژئوتکنیکی و ویژگیهای مصالح لغزشی شهرک ۱۱۰ واحدی صنایع چوب و کاغذ مازندران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین رنجبردرواری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی های ژئوتکنیکی و ویژگیهای مصالح لغزشی شهرک 110 واحدی صنایع چوب و کاغذ مازندران

 حسین رنجبردرواری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ، سازمان زمین شناسی نمایندگی استان مازندران ،ranjbar113@gmail.com

دکتر ایمان انتظام،دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه میسور هند،سازمان زمین شناسی واکتشاف معدنی کشور ،dr.entezam@gmail.com

محمدجواد بلورچی،کارشناسی ارشد تکتونیک،مدیر امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی      ،mjbolourchi@gsi.org.ir

سعید رضوی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،شرکت مهندسین مشاور زمین کاوش مازندران

چکیده

گستره مورد مطالعه در بخش خاوری البرز مرکزی جای گرفته و جزء دامنه های  شمالی رشته کوه البرز بشمار می رود.لغزش مجتمع مسکونی 110 واحدی صنایع چوب و کاغذ مازندران ورودی مجتمع به طول جغرافیایی  N 36 26 53.3و عرض جغرافیایی E 53 5 40.7 که در 15 کیلومتری جنوب شهر ساری می باشد. و منطقه از نظر زمین شناسی دارای سازندهای میوسن می باشد . در مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش شهرک و به مطالعات صحرایی ، ویژگیهای ژئوتکنیکی مصالح (آزمایشات مکانیک خاک) و آنالیز XRD جهت تعیین نوع رس پرداخته شده است.

کلید واژه ها: البرزمرکزی ژئوتکنیک مصالح مازندران زمینلغزش آنالیز زمین شناسی مهندسی