بررسی پایداری لرزه‌ای سدهای خاکی تحت تاثیر شیب هسته

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالرحیم جمال
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی پایداری لرزه‌ای سدهای خاکی تحت تاثیر شیب هسته

◊◊◊◊

 عبدالرحیم جمال ، کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان، دزفول،  rahim.jamal14@gmail.com

محمدرضا نیکو، کاندیدای دکتری عمران- آب از دانشکده فنی دانشگاه تهران، nikoo@ut.ac.ir

اکبر کریمی، دکتری عمران- آب از دانشکده صنعتی شریف، erajkarimi@alum.sharif.ir

علی‌اصغر آزادنیا، کارشناسی ارشد عمران- آب از دانشکده فنی دانشگاه تهران، azadnia@alumni.ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

 افزایش طراحی و ساخت سدهای خاکی و سنگریزه‌ای در ایران از یک سو و لرزه‌خیزی بالای بیشتر نقاط کشور از سوی دیگر، ایجاب می‌کند تا راهکارهای مختلف جهت اطمینان از پایداری لرزه‌ای این سازه‌ها از خلال تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از فرضیات معمول و اصلی در طراحی دینامیکی سدهای خاکی فرض وجود شرایط کرنش مسطح و در نظر گرفتن مقطع نمونه دو بعدی جهت آنالیزهای دینامیکی است که مقاله حاضر نیز از این فرضیات مستثنی نیست. هدف از این مقاله بررسی اثر کاهش شیب هسته بر پایداری دینامیکی سدهای خاکی غیرهمگن می‌باشد. از آن‌جا که تغییر شکل در تمام سازه‌ها نمادی از پایداری یا عدم پایداری می‌باشد، لذا در این مقاله تغییر شکل‌های ایجاد شده در هنگام زلزله در سدهای خاکی با هسته رسی قائم و مایل ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در این راستا، سد خاکی علویان به عنوان یک مطالعه موردی به ازای چهار شیب مختلف هسته مدلسازی و به روش اجزاء محدود تحلیل دینامیکی گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هسته‌های مایل سبب بهبود عملکرد سد خاکی در شرایط زلزله خواهند شد.

کلید واژه ها: سدخاکی لرزهخیزی آنالیز دینامیک مدلسازی زلزله زمین شناسی مهندسی