ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قردانلو

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین هدایتی تلوکی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قردانلو

حسین هدایتی تلوکی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، hhossien1364@yahoo.com

غلامرضا لشکری پور، دکترا، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، Lashkaripour@um.ac.ir

محمد غفوری، دکترا، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، Ghafoori@um.ac.ir

حسین ترشیزی، کارشناسی ارشد، کارشناس دفتر فنی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی، hosseintorshizi@yahoo.com

عباسعلی صبا، کارشناسی ارشد، کارشناس شرکت مهندسین مشاور طوس آب، saba221357@yahoo.com

 

چکیده

ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده های سنگی، یکی از مهم ترین پارامترها در مطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه سد ها می باشد. این یارامتر برای تعیین مشخصات فنی تزریق ضروری می باشند. آزمون صحرایی فشار آب متداولترین روش جهت ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ می باشد. این آزمایش در مقاطع مختلف گمانه های اکتشافی و در پله های فشار مختلف تعیین می گردد. بر اساس نمودارهای فشار- آبگذری در هر مقطع، رفتار توده سنگ در جریان و فشار اعمال شده ارزیابی می گردد. در این تحقیق نتایج آزمایشات لوژون در 16 حلقه گمانه اکتشافی و در 120 قطعه مورد تجزیه و تخلیل قرار گرفت. با استفاده از نتایج این آزمایشات، رفتار توده سنگ های ساختگاه سد از نظر نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی بررسی گردید. بر این اساس، رفتار آب شستگی در تکیه گاه راست و رفتار آشفته در تکیه گاه چپ و بستر مهمترین رفتار هیدروژئومکانیکی این ساختگاه می باشند. به علاوه، توده سنگ ساختگاه سد براساس نفوذپذیری در رده متوسط تا زیاد قرار دارد.

 

ا

کلید واژه ها: ژئومکانیک نفوذپذیری ژئوتکنیک ساختگاه گمانه زمین شناسی مهندسی خراسان شمالى