تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدیه مهرنهاد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

 تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز)

◊◊◊◊

مهدیه مهرنهاد ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

m_mehrnahad@yahoo.com

علی ارومیه ای ، دکترای زمین شناسی ژئوتکنیک از دانشگاه درهام انگلیس ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

uromeiea@netlcs.modares.ac.ir

علی قنبری ، دکترای مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم  تهران

ghanbari@tmu.ac.ir

احسان مختاری ، کارشناس ارشد زمین شناسی موسسه مهندسین مشاور ساحل قرب نوح

mokhtari_e@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 با حفر تونلها و فضاهای زیرزمینی شرایط متفاوتی در   نحوه توزیع تنش در زمین  بوجود می آید که تغییرشکلها و جابجائی هایی را به دنبال خواهد داشت. پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی خاک از جمله عوامل تأثیر گذار بررفتار خاک و چگونگی توزیع تنشها می باشند.به منظور بررسی تأ ثیر این پارامترها بر رفتار مهندسی خاک، چگونگی شرایط تنش در خاک و اندرکنش سازه و خاک ، 2 مقطع از تونل خط آهن تهران- تبریز که در منطقه 17 تهران قرار داشته و به روش پوش و کند در حال اجرا می باشد، بوسیله نرم افزار Plaxis 3D Tunnel مدلسازی عددی شده است. همچنین مراحل اجرای تونل توسط این نرم افزار شبیه سازی گردیده است. مقاطع مدلسازی شده دارای شرایط یکسان از لحاظ نوع خاک ، لایه بندی  و موقعیت قرارگیری تونل بوده اما دارای مقادیر متفاوتی از چسبندگی، زاویه اصطکاک و مدول الاستیسیته خاک می باشند. بررسی نتایج حاصل از مدلسازی عددی بیانگر شرایط متفاوت تنشها و جابجائیهای ایجاد شده در دو مقطع می باشد.

کلید واژه ها: تونل سازه مدلسازی چسبندگی مهندسیخاک دگرشکلی تهران تونلخطآهن زمین شناسی مهندسی سایر موارد