ارزیابی ناپایداری دامنه سنگی محدوده مخزن شماره یک پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز

ارزیابی ناپایداری دامنه سنگی محدوده مخزن شماره یک پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز

◊◊◊◊

مهدی مرادعلی­نژاد: دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران alinejadmehdy@yahoo.com

اکبر چشمی: استادیار دانشکده زمین­شناسی، دانشگاه تهران cheshomi@tehranu.ac.ir

ابراهیم اصغری: استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز  e-asghari@tabrizu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

پدیده ناپایداری دامنه از جمله مخاطرات زمین شناسی است که برای سازه­ های موجود در شیب ها مشکل­ زا محسوب می­شود. استفاده از نرم افزارها جهت تحلیل این پدیده در شیبهای سنگی و خاکی مفید بوده و نتایج قابل قبولی نشان می­دهند.

در تحقیق حاضر به مطالعه موردی ناپایداری دامنه سنگی در محدوده مخزن شماره یک پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز پرداخته شده است بدین منظور ابتدا با بررسیهای محلی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده سنگ برداشت شده سپس با استفاده از نرم افزار Rock-Lab پارامترهای مقاومت برشی، زاویه اصطکاک داخلی (φ) و چسبندگی (c)  توده سنگ درزه دار موجود در محل مخزن تخمین زده شد. آنگاه پارامتر زاویه اصطکاک داخلی (φ) بدست آمده در محیط نرم افزارDips  بر اساس تحلیل استریوگرافیکی جهت ارزیابی وقوع انواع گسیختگی در محل مخزن مذکور وارد شده و نتایج نشان دادند که احتمال وقوع گسیختگی از نوع واژگونی و گوه­ای در دامنه ی  این محل مخزن وجود داشته ولی احتمال وقوع گسیختگی صفحه ای وجود ندارد.

 

کلید واژه ها: آبزرینهرود مخاطرات تبریز سازه­ چسبندگی استریوگرافیکی زمین شناسی مهندسی