بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد مسعود آباد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن سلگی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد مسعود آباد

◊◊◊◊

محسن سلگی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، mohsensolgi4@gmail.com

رسول اجلوئیان، دکتری ژئوتکنیک از دانشگاه  نیوکاسل استرالیا، 1375، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،Rasajl@sci.ui.ac.ir

مرتضی جعفر خالو، کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور زایندآب، jafarkhaloo@zayandab.com

محمد فتاح زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، m.fattahzade@gmail.com

محمد هاشم طلایی، کارشناس ارشد عمران خاک و پی، شرکت مهندسین مشاور زایندآب، Info@zayandab.com

◊◊◊◊

چکیده :

 سد مسعود آباد بر روی رودخانه مسعود آباد در جنوب روستای باوکی و در 15 کیلومتری شمال غرب شهر ازنا در حال مطالعه می باشد. این سد خاکی با هسته رسی به لحاظ زمین شناسی در زون سنندج سیرجان واقع شده و از لحاظ لیتولوژی تکیه گاه چپ بر روی گنیس های تجزیه شده و تکیه گاه راست بر روی مصلح آبرفتی قرار دارد و ارتفاعات انتهایی تکیه گاه راست را نیز میکا شیست تشکیل می دهد. در این تحقبق خصوصیات ژئوتکنیکی و پارامتر های ژئومکانیکی محور سد بررسی شده است. با توجه به ضخامت آبرفت و تراکم مناسب آن که از داده های آزمون SPT حاصل شده و آبگذری کم رسوبات یک پوشش طبیعی آب بند در محدوده مخزن و ساختگاه سد مسعود آباد وجود دارد. نتایج بدست آمده از پارامتر RQD و آزمایش لوژن در مقاطعی از پی سنگ نشان دهنده آبگذری بالا در سطوح فوقانی می باشد که برای آب بندی پی سنگ ایجاد پروژه تزریق در این مناطق ضروری است.

کلید واژه ها: سدمسعودآباد شهرازنا ژئوتکنیک ساختگاه زونسنندج–سیرجان ژئومکانیک زمین شناسی مهندسی لرستان