طبقه بندی مهندسی توده سنگ سد مخزنی یامچی

طبقه بندی مهندسی توده سنگ سد مخزنی یامچی

◊◊◊◊◊◊◊

هوشنگ مرادی گبلو : دانشجوی کار شناسی ارشد زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد اهر H-moradi@iau-ahar.ac.ir

فیروز رضی زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر Fbrazyzadeh@yahoo.com

یوسف ستار زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  Sattarzadeh2001@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده:

ساختگاه انتخاب شده برای سد مخزنی یامچی به مختصات عرض جغرافیایی 38 درجه و 4 دقیقه شمالی و طول 48 درجه و 5 دقیقه خاوری در استان اردبیل واقع شده است. مطالعات زمین شناسی مهندسی در تمامی مراحل اجرای یک طرح سد سازی موثر می باشند. عدم کارایی و مشکلات یک سوم از سدها در سطح جهان نتیجه ضعف مطالعات مهندسی آن ها بوده است. از آنجایی که آگاهی دقیق از رفتار توده سنگ،طراحان را در کابرد هرچه صحیح تر مصالح و ایمن سازی سازه ها در مقابل بلایای طبیعی کمک می کند .قبل از اجرای هر پروژه مهندسی لازم است تا ویژگی های مهندسی توده سنگ در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در منطقه مورد مطالعه، تکیه گاهها و پی سد، روی نهشته­ های مارنی- ماسه سنگی و توفهای نئوژن بالایی قرار دارند که فرسایش پذیر و کم مقاومت­اند.

ویژگی های مهندسی توده سنگ در منطقه محاسبه گردید که نتایج زیر به دست آمد شاخص کیفیت سنگ(RQD) در جناح چپ به طور متوسط 70 تا 75 درصد است که در بخش­های ماسه دار به حدود 55 درصد کاهش می­یابد .و در بستر دره برای انواع کلیه سنگ و سیلیستون 65 درصد، توف و ماسه سنگ40 تا 45 درصد و توف خرده شده، توف برشی و کنگلومرا 25 تا 45 درصد اندازه گیری شده است، همچنین مقدار RQD  در تکیه گاه راست برای انواع کلینه سنگ و سیلیستون60 درصد و برای توف و ماسه سنگ نیز 35درصد اندازه گیری شده است. مقدار RMR تکیه­گاه راست در زیر سطح آب و بالای سطح آب به ترتیب برابر با 30و 44 و برای تکیه­گاه چپ نیز در زیر سطح آب و بالای سطح آب به ترتیب برابر با 41و 49 و همچنین برای کف دره نیز 38 می باشد. و زاویه اصطکاک در تکیه گاه راست در زیر سطح آب و بالای سطح آب به ترتیب برابر 23و 27 و در تکیه گاه چپ نیز به ترتیب برابر 22 و 24 می ­باشد.

کلید واژه ها: سدمخزنی تودهسنگ نئوژن توف اردبیل ساختگاه سدسازی سدیامچی زمین شناسی مهندسی