ارزیابی پتانسیل روانگرایی سد ستارخان اهر(آذربایجان شرقی) با استفاده از کاربرد روابط تجربی Vs-NSPT

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید مرتضی نیرومند اسکوئی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی پتانسیل روانگرایی سد ستارخان اهر(آذربایجان شرقی) با استفاده از کاربرد روابط تجربی Vs-NSPT

◊◊◊◊

سید مرتضی نیرومند اسکوئی*،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

روزبه دبیری، استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریزrouzbeh_dabiri@yahoo.com

بتول حیدری، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی talashts@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

بررسی و ارزیابی رفتار روانگرایی سدهای خاکی یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در دانش زمین شناسی مهندسی می باشد. با توجه به قرار گیری ایران در مناطق لرزه خیز جهان و رویکرد عمومی به احداث سدهای خاکی در کشور،این موضوع در ایران جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است در این تحقیق پتانسیل روانگرایی لایه­های ماسه­ای سد ستارخان با بهره گیری از شیوه ارزیابی پتانسیل روانگرایی و بر اساس دو روش آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) و سرعت موج برشی (VS) مورد بررسی قرا گرفت نتایج حاصل از مقایسه شاخص روانگرایی سیمانه و بدون سیمانه گمانه های ایجاد شده  بر اساس آزمایشات نفوذ استاندارد SPTو سرعت موج برشی Vs و نتایج شاخص روانگرایی pl  بدست آمده در گستره مورد مطالعه  نشان داد سد ستارخان از نظر روانگرایی در رده نیمه روانگرا تا غیر روانگرا قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سدستارخان روانگرایی سدخاکی لرزهخیز گمانه زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى