بررسی محدوده پایداری دیواره چاه و آنالیز حساسیت ( مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیده صغری دهبانزاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی محدوده پایداری دیواره چاه  و  آنالیز حساسیت ( مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)

◊◊◊◊

سیده صغری دهبانزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران. dehbanzade@yahoo.com

خلیل شهبازی، استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز

shahbazi@put.ac.com

محمد آبدیده، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران

m.abdideh@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

حفظ پایداری چاه حفاری یکی از مسائل مهم در صنعت حفاری و نفت می باشد. مشکلات مرتبط با ناپایداری دیواره چاه می تواند باعث تحمیل هزینه های اضافی قابل توجه و همچنین تأخیر در برنامه ریزی عملیات حفاری می شود.

در این مقاله، به بررسی پایداری و حساسیت در دیواره یکی از چاه ها در مخازن نفتی جنوب غرب ایران در سازند آسماری با در نظر گرفتن گرادیان فشار حفره حدود  pcf56 و گرادیان فروپاشی یا انحراف چاه و گرادیان افت گل حفاری یا گرادیان شکستگی می پردازیم که داده های مورد نیاز برای این بررسی از نمودارهای درون چاهی (OGL) بدست می آیند و یافته های به دست آمده با در نظر گرفتن شرایط میدان تنش برجای مخزن در بهینه سازی مسیر حفاری موثر می باشند.

نتایج بررسی تنش ها نشان داد که حفاری چاه مایل در جهت تنش افقی حداقل شرایط مطلوبی را برای حفظ پایداری عملیات حفاری به وجود می آورد. فشار گل جهت جلو گیری از رخداد گسیختگی های فشاری و کششی دیواره از اهمیت خاصی برخوردار است و عموما جهت گیری چاه تاثیر بسیار کمی روی وزن گل حفاری فرو ریخته  دارد، در صورتی که وزن گل تفکیک شده در چاه های حفاری شده در جهت حداقل تنش افقی بصورت ویژه بالاتر می باشد.

 

کلید واژه ها: حفاری نفت سازندآسماری گلحفاری شکستگی زمین شناسی مهندسی خوزستان