الگوی بازتاب ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده های سنگی- خاکی در نقشه زمین شناسی مهندسی ۱:۲۵۰۰۰ خور

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مسعود محمودپور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

الگوی بازتاب ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده های سنگی- خاکی در نقشه زمین شناسی مهندسی 1:25000 خور

◊◊◊◊

مسعود محمودپور، دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،m_mahmoudpour@gsi.ir

سوزان کریم نژاد طاری، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس گروه زمین شناسی زیست محیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، skarimnejad@yahoo,com

◊◊◊◊

چکیده :

ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ ها و خاک ها، به ترکیبی از داده ها و اطلاعات فیزیکی، ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی آن ها که بر پایه استانداردهای جهانی زمین شناسی مهندسی(IAEG) و مکانیک سنگ (ISRM)است اطلاق می گردد. این ویژگی ها شامل نتایج بدست آمده از بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی است.  ویژگی های دیداری زمین شناسی مهندسی، به آن دسته از پارامترهای ژئومکانیکی، ژئوتکنیکی و فیزیکی توده های سنگی و خاکی گفته می شوند که در بررسی های روزمینی بتوان آن ها را برداشت نمود. نقشه زمین شناسی مهندسی می بایست نمود کلی از ویژگی های زمین شناسی مهندسی منطقه را جهت اجرای طرح های گوناگون عمرانی و سازه های مهندسی، دارا باشد. طراحی الگوی مناسبی برای نمایش این داده ها در نقشه زمین شناسی مهندسی خور با این هدف می باشد .

کلید واژه ها: ژئومکانیک ژئوتکنیک نقشهزمینشناسی مکانیکسنگ خور زمین شناسی مهندسی تهران