زمین شناسی مهندسی آبرفت­های پروژه پارکینگ زیرزمینی ملّت تهران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فرامرز مهراجی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

زمین شناسی مهندسی آبرفت­های پروژه پارکینگ زیرزمینی ملّت تهران

◊◊◊◊

فرامرز مهراجی: دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

faramarz_mehraji@yahoo.com

ابراهیم اصغری کلجاهی: دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز، e-asghari@tabrizu.ac.ir

علی قنبری: دکتری خاک و پی، دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران، ghanbari@tmu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

پارکینگ زیرزمینی ملّت، طرح عظیمی است که در زیر پارک ملّت تهران به صورت دو دالان موازی هم ساخته می­شود. این دالان­ها در عمق حدود 40 متری زمین، به قطر 20 متر و به طول حدود 500 متر احداث می­شوند تا در داخل هر دالان 4 تا 5 طبقه پارکینگ خودرو ساخته شود. برای مطالعات زیرسطحی این محدوده، حفاری­های شناسایی و آزمایشات مختلفی انجام شده است. این شناسایی­ها باحفر گمانه و چاهک و انجام آزمایش­های برجا و آزمون­های آزمایشگاهی صورت گرفته است. به علّت عدم امکان تهیه نمونه دست­نخورده از خاک­های درشت­دانه موجود، به مقدار قابل توجهی آزمایش­های برجا انجام شده است.

در این مقاله مشخصات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفت­های محدوده این طرح بررسی شده است. برای این منظوراز نتایج آزمایش­های SPT، پرسیومتری، بارگذاری، آزمایش­های لرزه­ای و برش برجا استفاده شده است. بررسی­ها نشان داده که رسوبات محدوده طرح غالباً درشت­دانه بوده و متعلق به آبرفت­های سری A و B هستند. براساس نتایج آزمایشات برش مستقیم درجا، چسبندگی خاک­ها بین 3/0 تا 6/0 کیلوگرم برسانتی­متر مربع بوده و مدول تغییرشکل خاک­ها بین 600 تا حدود 3000 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع تغییر می­کند. استحکام نسبتاً بالا و چسبندگی قابل توجه این خاک­ها عمدتاً ناشی از سیمانی­شدن خاک­ها هستند.

کلید واژه ها: تهران