برآورد پاسخ لرزه­ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی، ایرانشهر

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر حافظی مقدس
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

برآورد پاسخ لرزه­ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی، ایرانشهر

◊◊◊◊◊◊◊

ناصر حافظی مقدس، دکترای مهندسی زمین شناسی، شرکت مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا. h_moghads@yahoo.com

روزبه یزدان­فر، دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا. rouzbeh.yazdanfar@gmail.com

احسان رستمی، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا، enrostami@ut.ac.ir

محمد مهران، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان m.mehran@gmail.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده:

روشهای مبتنی بر مایکروترمورها اغلب به عنوان روشی ساده و کارا جهت برآورد میزان اثر زمین شناسی زیر سطحی روی تقویت زمین­ لرزه­ ها مورد استفاده قرار می­گیرند.جهت برآورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی، برداشت تک ایستگاهی ریز­ارتعاشات در 123ایستگاه در نقاط مختلف شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، انجام شده است.نقشه­های هم پریود تشدید و هم شدت تهیه گردیده­اند. بازه­های انتخابی برای رسم منحنی­های هم ارزش بر اساس طیف بازتاب در آیین نامه 2800 انتخاب شده­اند. و نهایتا شاخص آسیب­پذیری زمین و کرنش برشی جهت ارزیابی پتانسیل خرابی لرزه­ای و بررسی رفتار دینامیکی ساختگاه برای شهر ایرنشهر محاسبه گردیده است. نقشه هم پریود تشدید شهر ایرانشهر گویای این واقعیت می­باشد که عمده نهشته­های واقع در محدوده طرح جامع شهری ایرانشهر کوتاه پریود بوده ودر محدوده پریودی کمتر از 4/0 ثانیه (پهنه 1) و به عبارت دیگر زمین نوع دو واقع گردیده است. با توجه به جنس رسوبات (بافت خاک)، شکل حوضه، بالا بودن پی­سنگ زمین­شناسی و لرزه­ای و سخت بودن رسوبات، پایین بودن پریود تشدید منطقی به نظر می‌رسد.

 

کلید واژه ها: مایکروترمور زمین­لرزه ایرانشهر سیستانوبلوچستان دینامیک زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان