بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیر

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالحمیدسرتیبی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیر

◊◊◊◊

 عبدالحمید سرتیبی ،کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری مرکز تبریز ،a_hsartipi@yahoo.com

ایمان انتظام سلطانی ، دکتری زمین شناسی کاربردی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،entezam44@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 در محل ساختگاه سد قلعه چای با توجه به زمین لغزش های قدیمی در جناحین سد ، که می بایست در مرحله شناسایی و مطالعه اولیه سد مورد توجه قرار می گرفت ، اهمیت کافی داده نشده است. در اثر آب گیری سد طی سال گذشته با عث افزایش فشار آب منفذی بر پنجه زمین لغزش  قدیمی منطقه و کاهش مقاومت برشی مواد انباشته در پنجه شده است که به تبع آن وقوع زمین لغزش های جدید را بر روی زمین لغزش قدیمی در منطقه را سبب شده است . که در اثر حرکت زمین خیلی از باغات و مزارع روستای آسیب دیده است و راه ارتباطی روستاهای بالا دست سد تخریب شده است که به کرات مورد ترمیم قرار گرفته است . حرکات تکیه گاه راست سد که در انتهای مخزن سد قرار گرفته است در اثر استمرار حرکات می تواند بیشتر باعث انباشته شدن سد از نهشته هاشود که طول عمر سد را بسیار کاهش خواهد داد. حرکات تکیه گاه چپ سد در میانه مخزن سد قرار گرفته است که در صورت ادامه حرکات می تواند فاجعه بار باشد. مطالعات ژئورادار نیز حرکات و گسل های کششی را در ساختگاه سد   تائید می کند که می بایست مورد توجه قرار گیرد و لزوم بکارگیری راهکار های مناسب جهت اجتناب از مخاطرات بالقوه و بالفعل وقوع زمین لغزش در حواشی سد ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر می باشد .

کلید واژه ها: زمینلغزش سدقلعهچای مخزنسد گسل مخاطرات زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى