مطالعات کانی‌شناسی و امکان سنجی پرعیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هادی عبداللهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه میکروسکوپى کانسنگ دولومیتى خونگاه نشان مى دهد که کانى سازى‌ها عمدتا بصورت پرکننده حفرات و رگه-رگچه‌اى موجود در متن سنگ دولومیتى بوقوع پیوسته است

مطالعات کانی‌شناسی و امکان سنجی پرعیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

هادی عبداللهی[1]، غلامرضا ملاطاهری2، فتح‌ا.. مصوری3، احمد امینی4

1رئیس گروه کانه‌آرایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

2 معاون مدیر کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

3 کانی‌شناسی فرآیند، بخش فرآوری مواد معدنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

4 مدیر کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

چکیده

مطالعه میکروسکوپی کانسنگ دولومیتی خونگاه نشان می دهد که کانی سازی‌ها عمدتا بصورت پرکننده حفرات و رگه-رگچه‌ای موجود در متن سنگ دولومیتی بوقوع پیوسته است. کانی‌های عمده مس شامل مالاکیت-آزوریت است. بقیه کانی سازی مس، بورنیت و یا کالکوسیت (کوولیت-دیجنیت) و بندرت ریزبلورهایی از مس آزاد در کنار بورنیت است. گالن مقادیر فراوانی از کانسنگ را تشکیل می دهد. در بخش‌های از سطح مقطع در متن آن‌ها انکلوزیون هایی از کانی بورنیت دیده میشود. بورنیت در حاشیه به کالکوسیت و گاهی کوولیت-دیجنیت تبدیل شده است. کانی‌‌های فوق اساسا در متن گالن و یا بصورت بافت باقیمانده در متن محصول آلتراسیون گالن یعنی سروزیت دیده می شود و فقط گاهی کالکوسیت مستقلا در فضای خالی بین بلورهای دولومیت ملاحظه شد. کمتر از 1 درصد کالکوپیریت و بندرت آثاری از پیریت هم مشاهده شد. کالکوپیریت در متن بورنیت و به صورت اکسولوشن تشکیل شده باشد.

جهت پرعیارسازی نمونه مس دار خونگاه از روش ثقلی (میز لرزان) استفاده شد. در بهترین شرایط عیار و بازیابی مس به ترتیب 78/27 و 26/45 درصد بدست آمد. جهت استحصال مس از کانسنگ، از روش انحلال اسیدی استفاده شد. به دلیل وجود مقادیر زیادی از کانی دولومیت در نمونه امکان انحلال اسیدی بر روی نمونه اولیه با مشکلاتی روبرو شد. انحلال اسیدی بر روی کنسانتره بدست آمده از آزمایش میز لرزان انجام شد. بازیابی بدست آمده در این حالت در حدود 29 درصد بدست آمد. که این نشانگر حضور کانیهای سولفیدی مس می‌باشند (کالکوسیت) که در انحلال اسیدی وارد فاز محلول نشده‌اند. جهت استحصال مس از محلول باردار، از روش ترسیب به وسیله ورقه‌های آهن استفاده شد. پس از ترسیب حدود 83 گرم خاک حاوی مس بدست آمد. مرحله ذوب خاک مس به همراه مواد کمک ذوب در دوره و در دمای 1100 درجه انجام شد و در نهایت مس خالص به وزن 7/67 گرم بدست آمد.[1] Hadi_abdollahi2003@yahoo.com,   Tel/Fax: 021-64592257, 09125032335.

کلید واژه ها: کهکیلوییه