روش نوین برای تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگ‌های فسفات

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده میرزاآقا محمدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

در این تحقیق براى تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگ‌هاى فسفات از انحلال توسط اسید استیک استفاده شد

روش نوین برای تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگ‌های فسفات

◊◊◊◊

میرزاآقا محمدی، دانشجوی دکتری، سازمان زمین شناسی، گروه فرآوری، M_mohammadiy@yahoo.com

سیدعباس فاضلی، دکتری، سازمان زمین شناسی، مدیریت کانه‌آرایی و فرآوری، abbasfazel@gmail.com

احمد امینی، کارشناسی ارشد، سازمان زمین شناسی، مدیریت کانه‌آرایی و فرآوری ، Birjandy@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 در این تحقیق برای تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگ‌های فسفات از انحلال توسط اسید استیک استفاده شد. برای این منظور سه نمونه معرف ار کانسنگ‌های رسوبی موندون، لار و پارسا تهیه شد. نتایج آزمایش‌ها بر روی این نمونه کانسنگ‌ها نشان داد شرایط بهینه برای این منظور نسبت نمونه به محلول 1 گرم بر 100 میلی‌لیتر محلول اسید استیک 5 درصد با زمان انحلال 2 ساعت در دمای محیط می‌باشد. نتایج این روش با روش مرسوم سیلورمن به روش آماری مقایسه شد. نتایج آزمایش‌ها موید انطباق کامل روش اسیداستیک با روش سیلورمن می‌باشد. اما در مقایسه با روش سیلورمن روش اسید استیک بسیار سریع و ارزان می‌باشد. فاصله اطمینان در سطح اعتماد 95 درصد کمتر از 5/0± درصد می‌باشد.

کلید واژه ها: کانسنگ فسفات سیلورمن اسیداستیک کربناتکلسیم علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران