پردازش تصاویر و محاسبه تخلخل دو بعدی (۲-D) با روش آنالیز خوشه ای(K-mean)در تصاویر مقاطع نازک

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید یار محمّدی،علی کدخدایی،حامد صادقی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

امروزه به منظور مطالعه ی آسان و بدست آوردن نتایج دقیق در مطالعه ی مقاطع نازک سنگ ها استفاده از روش های نوین پردازش تصاویر متداول شده است

پردازش تصاویر و محاسبه تخلخل دو بعدی (2-D) با روش آنالیز خوشه ای       (K-mean)در تصاویر مقاطع نازک

◊◊◊◊

سعید یار محمّدی، کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران، Sd_yar@yahoo.com 

علی کدخدایی، دکتری زمین شناسی نفت از دانشگاه تهران،عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز kadkhodaei_ali@yahoo.com ,

          حامد صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه تهران، Hamed.sadeqi@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 امروزه به منظور مطالعه ی آسان و بدست آوردن نتایج دقیق در مطالعه ی مقاطع نازک سنگ ها استفاده از روش های نوین پردازش تصاویر متداول شده است. در مشاهده‌ی یک مقطع علاوه بر تشخیص نوع و فراوانی کانی ها, برجسته نمودن نحوه ی اتصال دانه ها و بدست آوردن اندازه آن ها  ضروری میباشد. رویکرد دیگری که در مطالعه ی مقاطع مورد بررسی قرار می گیرد اندازه گیری خصوصیات پتروفیزیکی نظیر درصد تخلخل دو بعدی و شکل هندسی خلل و فرج می باشد. در این مطالعه، برنامه هایی جهت برجسته کردن اتصال کانی‌ها و اندازه گیری دقیق ابعاد کانی ها و منافذ با توجه به مقیاس نوشته شده است. علاوه بر این، روش های متداول محاسبه ی درصد تخلخل دوبعدی که از تغییر تصاویر خاکستری به دوتایی حاصل می شود با روش نوین K-Mean  که بر مبنای فاصله ی مؤلفه های A  وB  در فضای رنگی LAB بدست می آید مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در مقاطعی که در اثر هوازدگی، دیاژنز و عوامل دیگر دچار بهم ریختگی رنگی کانی ها شده است روش نوین K-Mean تخلخل دو بعدی دقیق تری را نتیجه می دهد.

کلید واژه ها: پتروفیزیک تخلخل کانی هوازدگی مقاطعنازک پردازش علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران