اندیس بار نقطه ای و ارزیابی تأثیر تورق بر ارتباط آن با مقاومت فشاری تک محوری

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا جیین پور،داریوش عزیری،محسن پیری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مقاومت یک مشخصه ی مهم از سنگ است و یک آزمایش راحت و سریع برای حصول آن لازم است

اندیس بار نقطه ای و ارزیابی تأثیر تورق بر ارتباط آن با مقاومت فشاری تک محوری

◊◊◊◊

علیرضا جیین پور دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران  Alirezajabin@ut.ac.ir

داریوش عزیری دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه تهران اDariushazizi@ut.ac.ir

محسن پیری دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه تهران Mohsen.piri@ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده

مقاومت یک مشخصه ی مهم از سنگ است و یک آزمایش راحت و سریع برای حصول آن لازم است.

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری به صورت گسترده برای طبقه بندی مقاومتی سنگ مورد استفاده قرار میگیرد. اما آمادهسازی نمونه مشکل بوده و دقت بالایی را می طلبد. آزمایش اندیس بار نقطه ای به عنوان یک اندیس برای طبقه بندی مقاومتی ماده ی سنگ تعریف می شود. تعیین مقاومت سنگ با استفاده از این روش به سال ۱۹۶۰ میلادی برمی گردد، زمانی که پروتودیاکنف برای اولین بار این آزمایش را

۱۹۷۲ ) به عنوان روشی کارا و ) Broch و Franklin برای نمونههای نامنظم انجام داد. پس از آن توسط مناسب برای طبقه بندی مقاومتی سنگ به کار گرفته شد. این روش با ایجاد تنشهای کششی در سنگ باعث گسیختگی می شود. مهمترین کاربرد اجرایی این آزمایش مربوط به تخمین آزمایش مقاومت فشاری است. این آزمایش مشکل و گران بوده و به علت نیاز به دقت بالای آماده سازی نمونه، (UCS) تک محوری بسیار وقت گیر

کلید واژه ها: مقاومت اندیس تورق مقاومتفشاری بارنقطهای علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران