مقایسه استاندارھای محلول و خاکی در آنالیز نمونه ھا با دستگاه جذب اتمی

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اعظم نارویی،سید محمد رضا موسوی،فاطمه یاوری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

طیف سنجی جذب اتمی یک وسیله ی فو قالعاده با کاربرد چندمنظوره در شیمی تجزیه است

مقایسه استاندارھای محلول و خاکی در آنالیز نمونه ھا با دستگاه جذب اتمی
◊◊◊◊◊◊◊
اعظم نارویی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی- کارشناس آزمایشگاه سازمان زمین شناسی واکشافات
Rozhan_3@yahoo.com -
معدنی کشور- دفتر زاھدان
سید محمد رضا موسوی- کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات
mrm356@gmail.com –
معدنی کشور - سرپرست دفتر زاھدان
فاطمه یاوری- دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی- کارشناس زمین شناسی سازمان زمین شناسی
Elham.yavari.88@gmail.com -
واکشافات معدنی کشور- دفتر زاھدان
◊◊◊◊◊◊◊


چکیده :
طیف سنجی جذب اتمی یک وسیله ی فو قالعاده با کاربرد چندمنظوره در شیمی تجزیه است . استفاده از دستگاه جذب اتمی مھمترین روش برای اندازه گیری کاتیونھای فلزی می باشد . به کمک این روش و ... و عناصر کمیاب سمی موجود در Ca, K ,Pb, Zn, Cu, Fe, Na, Mg می توان انواع کاتیونھای فلزات آب آشامیدنی را اندازه گیری نمود . در یک تجزیه جذب اتمی، عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاھش یابد، تبخیر شود، و سر راه دسته منبع تابش قرار گیرد . این فرایند اغلب با کشیدن محلولی از نمونه بصورت مه رقیق به داخل یک شعله مناسب، انجام می گیرد. در این تکنیک از استانداردھای مخصوص و روش نمودار کار (یا روش نمودار درجه بندی ) جھت کالیبراسیون و اندازه گیری کمی استفاده میشود . بر ھمین اساس در این مطالعه مقایسه استانداردھای محلول و خاکی در تعیین صحت نتایج حاصل از آنالیز نمونه ھای لیتوژئوشیمی با تکنیک جذب اتمی انجام شده است.

کلید واژه ها: جذباتمی کاتیون ژئوشیمی آنالیز علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران