سنتز پلیمر حک شده (IIP ) یون توریم جهت آنالیز بهینه نمونه های آب

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سمیه ویسه
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

هدف از این مقاله، ارائه روشى جهت پیش تغلیظ نمونه های آب با استفاده از تهیه ستونIIP جهت خوانش بهینه این نمونه ها با حد تشخیص بهتر مى باشد

سنتز پلیمر حک شده (IIP ) یون توریم  جهت آنالیز بهینه نمونه های آب 

◊◊◊◊

 سمیه ویسه

کارشناس ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مسئول آزمایشگاه ICP-MS  سازمان زمین شناسی کشور

Email: S_Veiseh@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 هدف از این مقاله، ارائه روشی جهت پیش تغلیظ نمونه های آب با استفاده از تهیه ستونIIP  جهت خوانش بهینه  این نمونه ها با حد تشخیص بهتر می باشد.  این بررسی شامل سنتز ستون پلیمر حک شده یونی (IIP) برای یون توریم می باشد. کمپلکس یون توریم با استفاده از نیترات توریوم ((Th(NO3)4 .4H2O به عنوان هسته اولیه پلیمر و  اسید متاکریلیک ودی کلرومتان جهت ایجاد یک محلول شفاف و همچنین استفاده از تری اتیل آمین به منظور حل شدن کامل یون توریم در محلول  استفاده شده است و سپس با استفاده از  لیگاند دی وینیل فسفنیک اسید (VIP)، به وجود می آید. از اتیلن گلایکول دی متاکریلات (EGDMA) به عنوان اتصال دهنده ی عرضی و از آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) که نقش آغازگر را برای عمل پلیمریزاسیون دارد، برای سنتز نهایی پلیمر استفاده گردید.

کمپلکس پلیمر شاهد (NIP) نیز تحت شرایط فوق اما بدون حضور یون  توریم و لیگاند، سنتز گردید. از IIP بدست آمده به عنوان جاذبی با قدرت و توانایی جذب بالا برای نمونه های  حقیقی آب در استخراج با فاز جامد (SPE) می توان استفاده کرد (IIP-SPE). همچنین آزمایشاتی از قبیل، اثر pH به میزان جذب، میزان غلظت و حجم اسید جهت شویش برای بررسی کارایی ستون انجام شده است. شواهد تجربی بدست آمده نشان داد که حداکثر میزان جذب یون توریم در 7 = pH است. همچنین محلول اسید نیتریک 1 مولار و در حجم 5 میلی لیتر دارای بالاترین میزان شویش است. حجم رسوخ برای توریم بیش از 150 میلی لیتر اندازه گیری شد. نتایج توسط آنالیز با دستگاه پلاسمای کوپل القایی طیف سنج جرمی (ICP-MS) به عنوان رفرنس و همچنین با دستگاه پلاسمای کوپل القایی طیف سنج نشری اتمی (ICP-OES) به دست آمد که این نتایج بیانگر توانایی جذب بسیار بالا  IIP برای یون توریم می باشد. شایان ذکر است این روند بطور موفقیت آمیز برای پیش تغلیظ نمونه های زمین شناسی بخصوص نمونه های آب کاربرد داشته و در راستای ارتقا توانایی خوانش  تمامی یونهای فلزی  از جمله یون توریم در این مطالعه در نمونه های زمین شناسی (آب)  با دستگاه ICP-OES و بهینه کردن آنالیز آن با حد تشخیص پایین تر توسط دستگاه ICP-MS  بسیار مفید واقع گردیده است.

کلید واژه ها: تغلیظ توریوم پلیمر طیفسنج اسیدنیتریک دستگاهپلاسما آنالیز علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران