گزارشی ازبیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی نهشته های دونین میانی و پسین در برش زنوز با نگرشی بر کونودنت ها

گزارشی ازبیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی نهشته های دونین  میانی و پسین در برش زنوز  با نگرشی بر کونودنت ها

عادله خلیلی[1] ، دکتر بهاءالدین حمدی[2] ، دکتر محمودرضا مجیدی فرد[3]

1- پژوهشکده علوم زمین

adelehkhalili@gmail.com

2- عضو هیئت علمی  سا­زمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

3- استاد یار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

M_ majidifard @yahoo.com

چکیده :

رسوبات دونین میانی تا پسین در برش زنوز در 40 کیلومتری شهر مرند و 6 کیلومتری غرب شهر زنوز قرار دارد .این رسوبات با 5/277 متر ضخامت در برش زنوز بخوبی رخنمون دارند. ترکیب سنگهای این برش بر اساس ویژگیهای سنگ چینه ای به 5 واحد سنگی تقسیم شده است. سنگهای رسوبی غالب این برش را در بخش بالایی سنگ آهک تشکیل میدهد، در حالیکه سنگهای آواری و همچنین آذرین از نظر کمیت به ترتیب در درجه دوم و سوم قرار میگیرند. رسوبات ماسه سنگی دونین با یک نبود چینه ای از نوع فرسایشی بر روی سازند میلا قرار دارد، در حالیکه مرز زبرین این نهشته ها توسط واحدهای سنگی ائوسن با ناپیوستگی پوشیده شده است. نتیجه مطالعات فسیل شناسی منجر به شناسایی 7 جنس و 13 گونه گردید که در قالب 2 بیوزون معرفی شده است : Bippenatus bippenatus bippenatus Taxon range zone  و I . Cornutus  assemblage zone که نشاندهنده دونین میانی Givetian و پسین Frsnian که این بیوزونها هم پاسخ با بیوزون های استاندارد جهانی است که با توجه به مجموعه فسیلی بدست آمده سن مجموعه سنگ های مورد بررسی دونین میانی و دونین پسین  میباشد . ضمناً عناصر کونودنتی مربوط به دونین میانی در این منطقه برای اولین بار گزارش میشود

 کلید واژه ها : کونودنت، زنوز، گیوتین،  فرازنین، بیوزون، دونین


 

 

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى