بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند گورپی در تاقدیس کوه قره، جنوب شرق شیراز

بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند گورپی در تاقدیس کوه قره، جنوب شرق شیراز

◊◊◊◊◊◊◊

هاجر مشایخ*، کارشناس سازمان زمین‌شناسی شیراز،Hjr_mashayekh@yaoo.com

محمد اسماعیل صداقت، کارشناس ارشد سازمان زمین‌شناسی شیراز،Sedaghat@gsi.ir

مسیح افقه، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، Massihafg2002@yahoo.com

سمیرا جنگانی، کارشناس سازمان زمین‌شناسی شیراز، Sjangani@yahoo.com

نوش‌آفرین حقیقت، کارشناس ارشد سازمان زمین‌شناسی شیراز،Nooshin_hagh2001@yahoo.com

 

◊◊◊◊◊◊◊

 چکیده :

 این تحقیق به منظور مطالعه بیواستراتیگرافی سازند گورپی در تاقدیس کوه قره، جنوب شرق شیراز انجام گرفته است. سازند گورپی در این برش با 175 متر ضخامت دارای لیتولوژی آهک‌های مارنی و شیل می‌باشد. این سازند در مرز زیرین خود با یک ناپیوستگی بر روی سازند سروک قرار می‌گیرد و مرز بالایی آن نیز با سازند ساچون ناپیوسته می‌باشد که این مرز در فارس داخلی برای اولین بار گزارش می‌شود. بر اساس انتشار روزن‌بران پلانکتونیک شاخص سن سازند گورپی در برش تاقدیس کوه قره کامپانین پیشین- ماستریشتین میانی (Early Campanian-Middle Maestrichtian) پیشنهاد می‌گردد. مطابق با بیوزوناسیون جهانی، 5 بیوزون برای سازند گورپی در این برش شناسایی و معرفی گردید.(Caron, 1985)

1. Globotruncanita elevate zone (Early Campanian)

2. Globotruncana ventricosa zone (Middle Campanian)

3. Globotruncanita calcarata zone (Late Campanian)

4. Globotruncana aegyptica zone (Early Maestrichtian)

5. Gansserina gansseri zone (Middle Maestrichtian)

 

کلید واژه ها: سازند گورپی، بیواستراتیگرافی، روزن‌بران پلانکتونیک، تاقدیس کوه قره، بیوزوناسیون.

کلید واژه ها: فارس